15 september 2022

Viktigt att kommuner tänker in total­försvaret i samhälls­planeringen

När kommunerna ser över sina översiktsplaner ska de ta hänsyn till totalförsvarets behov. Det finns mycket att vinna på detta, inte minst ett robust samhälle. Det visar FOI i en ny rapport.

En karta.

Ett robust samhälle förutsätter en samhällsplanering som tar höjd för de krav som ett krig kan komma att ställa och de konsekvenser kriget kan medföra. Bild från Shutterstock.

Kommunerna har ett stort ansvar för totalförsvaret på lokal nivå. Rapporten Totalförsvarets intressen i samhällsplaneringen är framtagen av FOI i första hand för Uppsala kommun som ett underlag i kommunens arbete med att revidera sin översiktsplan. Kort beskrivet visar rapporten enligt författarna Anna McWilliams, Erika Öhlund, Frej Welander och Camilla Eriksson att samhällsplaneringen kan bidra till att skapa förutsättningar för totalförsvaret att möta olika typer av hot. Författarna lyfter också fram att ett robust samhälle förutsätter en samhällsplanering som tar höjd för de krav som ett krig kan komma att ställa och de konsekvenser kriget kan medföra.

Bygger på fallstudier

Rapporten bygger främst på fyra fallstudier – utökad militär verksamhet, befolkningsskydd, fjärrvärme och fjärrkyla samt transporter.

– Uppsala har jobbat mycket med att förstå vilka funktioner som ska fungera i kommunen i händelse av krig och verkligen ökat sina kunskaper om totalförsvaret, berättar Anna McWilliams.

Det kan till exempel handla om hur militär verksamhet ska separeras från civilsamhället för att skydda befolkningen, eller hur nya bostadsområden ska byggas för att säkerställa att de boende kan söka skydd och evakueras vid behov.

– Det är på kommunnivå det blir mycket verkstad för att få den civila delen av totalförsvaret att fungera i praktiken, säger Anna McWilliams.

Ett stöd för alla kommuner

Rapporten är visserligen framtagen för Uppsala kommun men den är skriven så att den kan fungera som ett stöd för alla kommuner när det gäller att tänka in totalförsvarets behov i samhällsplaneringen. I anslutning till varje fallstudie finns ett antal diskussionsfrågor som ska vara till hjälp i processen. När det gäller transporter kan det handla om frågor kring vilka vägar som finns inom kommunen och vilka som är de mest sårbara. Om det blir avbrott på någon sträcka, hur påverkar det helheten? Finns några särskilda noder/knutpunkter och var ligger de? Var sker omlastning av varor och var lagras de?

När det gäller fjärrvärme och andra system för försörjning som el, vatten, avlopp och renhållning kan det handla om hur kommunens verksamheter kan klara långvariga avbrott i dem. Finns det exempelvis alternativa uppvärmningssätt för äldreboenden? Det kan också handla om prioritering av olika verksamheter vid bristsituationer, samt att utreda ansvarsfördelningen mellan kommunen och privata aktörer som försörjer kommunen med dessa system.

Arbetet med rapporten påbörjades hösten 2021 och var klart i juni 2022. Författarna har under hela perioden varit i dialog med samhällsplanerare inom olika områden i Uppsala samt de inom kommunen som arbetar med civilt försvar och säkerhet.

Dialog och ökad kunskap om totalförsvaret viktigt

Under arbetet med rapporten har författarna noterat att vikten av dialog mellan de som kan olika frågor inom en kommun inte kan överskattas.

– Jag tror att vårt projekt varit hjälpsamt när det gäller att få folk att hitta varandra och starta en dialog. Ofta finns viss kunskap om totalförsvaret inom en kommun. Men det är inte säkert att grupper med olika kunskaper hittar varandra. Det gäller att få igång diskussionerna, säger Anna McWilliams som tycker att det varit mycket givande att jobba i så tät dialog med beställarna under projektet.

Författarna ser också att kunskapen om totalförsvaret behöver öka nu när kommunernas uppdrag har ändrats från att utöver krisberedskap även planera för krig.

– I takt med att kunskapen om totalförsvaret ökar tror jag att det blir alltmer uppenbart för kommunerna vad de behöver göra. Ett tips till alla kommuner är att läsa vår rapport!