20 oktober 2022

Ny metod underlättar omvärlds­analys av rymden

Idag har såväl stater som organisationer och privata företag verksamhet i rymden. För att lättare kunna göra bedömningar och jämförelser mellan rymdens olika aktörer har två forskare vid FOI tagit fram en metod med aktörskort.

Ett fyllt diagram.

Bilden föreställer den visuella delen av aktörskortet. Det ger en snabb överblick av aktörens egenskaper i form av ett diagram. Bild: Ramin Farid Moghaddam/FOI.

FOI har länge studerat rymdaktörer som en del av sin omvärldsanalys. I begreppet rymdaktörer räknas alla som agerar inom rymddomänen in.

– Vi såg ett behov av att försöka standardisera hur vi tar oss an analysen av de här aktörerna, och ta fram en metod för att göra analyser på ett spårbart sätt. Tidigare har vi gjort kort för tekniktrender. Nu har vi använt samma koncept för att bedöma rymdaktörer, säger Jonatan Westman, forskare på avdelningen för försvarsteknik.

Han har tillsammans med kollegan Kristofer Hallgren, försteforskare på avdelningen för försvarsanalys skrivit rapporten Metod för beskrivning och bedömning av rymdaktörer på uppdrag av Försvarsmakten.

Beskriver aktörers förmågor

Varje aktörskort består av tre delar där aktören beskrivs och bedöms kvalitativt, kvantitativt och visuellt. Den kvalitativa delen innehåller ett antal rubriker där man beskriver hur aktören står sig inom allt från policy och doktrin till nationell industri.

– Det kan vara om aktören till exempel har möjlighet att skjuta upp en bärraket själv, eller har ett eget satellitnavigationssystem, säger Kristofer Hallgren.

I den kvantitativa delen har forskarna tagit fram 14 olika kategorier som beskriver nationella rymdaktörers militära förmågor, indelade i huvudkategorierna tillämpade förmågor, industri och infrastruktur och strategi, doktrin och organisation.

Inom varje kategori finns det fem nivåer som aktören kan uppfylla.

– Ökningen i nivå står dels för en teknisk progression, att det blir mer och mer avancerat för en nation att uppfylla, och dels att ökningen har en militär relevans, säger Jonatan Westman.

Den kvantitativa beskrivningen utgör sedan grunden för den visuella delen av aktörskortet, som ger en snabb överblick av aktörens egenskaper i form av ett diagram.

Verktyg för omvärldsanalys

Aktörskortens visuella diagram kan användas för att se utvecklingen i ett land, eller för att jämföra olika kategorier. Det blir tydligt vilka områden en aktör är stark inom.

– En aktör kanske inte har så mycket rymdindustri just nu, men ligger bra till med strategi och utbildning. Då är det troligt att industrin kommer bli starkare framöver, säger Kristofer Hallgren.

Det finns många nivåer av information inbakade i diagrammet.

– Dessutom finns en prognos om var vi bedömer att aktören kan komma att vara inom fem till tio år, säger Jonatan Westman.

Forskarna kommer använda aktörskorten framöver när de gör aktörsanalyser på uppdrag av Försvarsmakten, som ett verktyg för att bedriva omvärldsanalys. Korten är inte en bedömning av aktörers krigföringsförmåga, men visar vilka förutsättningar som finns.

– Det möjliggör standardiserade jämförelser över tid, så att vi faktiskt kan visa på ett kvantitativt sätt hur ett land utvecklats inom specifika områden. När vi bygger upp ett bibliotek av aktörskort kommer vi kunna börja göra olika analyser och dra slutsatser, säger Jonatan Westman, och poängterar att metoden är generaliserbar till andra områden.

– Det är en del av den respons vi fått, att metoden går att använda i andra sammanhang än rymden där det inte funnits en tillräckligt standardiserad metod för att titta på aktörer tidigare.