2 mars 2023

Totalförsvarets utmaningar på sikt kräver omfattande satsning på forskning idag

I budgetunderlaget för 2024-2026 föreslår Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, en kraftig ökning av anslagen för att möta kommande tillväxt- och förmågebehov inom såväl det militära som civila försvaret.

Ett kollage med drönarforskning och en brandbil.

Foto: FOI och Försvarsmakten.

Det kraftigt försämrade säkerhetsläget ställer ökade krav på Sveriges totalförsvarsförmåga idag, men också på sikt. För att totalförsvaret ska kunna möta framtida säkerhetspolitiska utmaningar där vi samtidigt behåller vår handlingsfrihet krävs omfattande satsning på långsiktig forskning. Därför går FOI nu fram med ett budgetunderlag till regeringen som är anpassat till totalförsvarets behov och som därmed kan rusta vår kunskap att hantera framtidens hotmiljöer.

– Det finns ett stort behov av långsiktig forskning i samband med den typ av förmågeökning som totalförsvaret står inför, säger generaldirektör Jens Mattsson. Det är viktigt att beslut som är avgörande för Sveriges säkerhet föregås av en forskningsbaserad kunskapsuppbyggnad, så att investeringarna vi gör idag ger bästa möjliga totalförsvarseffekt på såväl kort som lång sikt.

Merparten av FOI:s forskning finansieras av uppdragsgivare, som till exempel Försvarsmakten och Försvarets materielverk. Ett utökat anslag ger nödvändiga förutsättningar för att långsiktigt stärka angelägna forskningsområden som inte ryms inom befintliga uppdrag.

Satsning på nya forskningsområden inom nya teknologier

Kriget mot Ukraina har visat att nya teknologier är vitala i dagens stridsmiljö. För att bibehålla en relevant förmåga på tio års sikt behöver vi redan idag bedriva nydanande forskning bortom redan kända förmågebehov. Därför föreslår FOI en ökning av anslag inom nya teknologier i syfte att identifiera, initiera och utveckla nya forskningsområden inom de omvälvande tekniker som kan få avgörande betydelse för framtidens svenska totalförsvarsförmåga.

Stora investeringar i civilt försvar bör föregås av kunskap

Utbyggnaden av det civila försvaret står inför omfattande investeringar. Den infrastruktur som byggs idag kommer vi att leva med i decennier. Vid en anslutning till Nato ställs Sverige dessutom inför ökade krav att ge och ta emot stöd. Det innebär att Sveriges civila försvar inte enbart är en nationell angelägenhet utan kan komma att påverka såväl Nato som EU.

I budgetunderlaget konstateras att det finns stora brister i finansieringen av forskning och utveckling inom totalförsvarets civila del.

– Forskning för ett civilt försvar, där krigets krav är dimensionerande, är en förutsättning för att vi ska kunna utveckla ett sammanhängande totalförsvar, säger Jens Mattsson.