8 mars

Kvinnor, en viktig resurs för Försvarsmakten

Personal är en av Försvarsmaktens viktigaste resurser och organisationen har som uppgift att rekrytera individer som är mest lämpade för arbetsuppgifterna. Men Försvarsmakten har svårt att väcka intresset, rekrytera och behålla kvinnor vilket innebär att försvaret går miste om viktig kompetens. Inom projektet Personalflödesfaktorer ur ett jämställdhetsperspektiv, undersöker forskare från FOI faktorer relaterade till karriärhinder för kvinnor inom Försvarsmakten.

Bild: Shutterstock

FOI:s forskare har bland annat tittat specifikt på kvinnors karriär inom Försvarsmakten och de hinder som hämmar jämställdheten. Bild: Shutterstock

Värnplikten är en viktig rekryteringsbas för framtida militärt anställda kvinnor. Att både andel kvinnor som påbörjar och avslutar grundutbildningen ökar är därmed ett positivt tecken. Men trots det så ökar andelen kontinuerligt anställda kvinnor med militär befattning i långsam takt, säger Monia Lougui, forskare inom försvarsekonomi.

— Detta understryker vikten av att attrahera fler unga kvinnor till Försvarsmakten genom att erbjuda en konkurrenskraftig arbetsplats som är fördelaktig för kvinnor inom olika faser i livet.

Givet att Försvarsmakten satsar på en förbättrad jämställdhet, hur kommer det sig att organisationens målsättningar inom jämställdhet är så svåråtkomliga? FOI:s forskare har bland annat tittat specifikt på kvinnors karriär inom Försvarsmakten och de hinder som hämmar jämställdheten.

Källa: Försvarsmakten, baserat på Försvarsmaktens årsredovisning 2023 och 2021

Källa: Försvarsmakten, baserat på Försvarsmaktens årsredovisning 2023 och 2021

Karriärhinder kan grunda sig i tre dimensioner: organisatoriska dimensionen, sociala dimensionen och individuella dimensionen. I memot Kartläggning av studier om kvinnors karriärhinder inom Försvarsmakten Öppnas i nytt fönster. från 2023, beskriver Monia Lougui dessa dimensioner.

Bland de organisatoriska faktorerna har Evelina Bonnier med fler (2021), i deras rapport Får magkänslan bestämma? En analys av Försvarsmaktens processer för karriärutveckling av arméns officerare Öppnas i nytt fönster., klargjort hur Försvarsmaktens befordringsprocesser kan påverkar militära kvinnors potential till befordring. Rapporten understryker vikten av formella processer för att undvika omedveten bias i samband med befordran.

Även faktorer med ursprung i den sociala dimensionen beaktas som möjliga förklaringar till FM:s utmaningar med jämställdhetsarbetet. Till dessa faktorer hör normer och förväntningar kopplade till kön som särskiljer anställda män från kvinnor som till exempel könade arbetsuppgifter.

— Att män och kvinnor utför olika arbetsuppgifter kan förklaras med historiska mönster. Traditionellt har mannen haft ansvarar för att försörja familjen genom ett produktivt arbete medan kvinnan ansvarat för hushållet och barnvård. Dessa mönster går även att identifieras i modern tid genom horisontell segregering på arbetsmarknaden där kvinnor och män utför olika arbetsuppgifter, säger Monia Lougui.

Ojämställdhet i arbetsuppgiftsfördelningen kan leda dels till en skev löneutveckling mellan män och kvinnor, dels till en orättvisa gällande möjligheter till karriärutveckling. Arbetsuppgiftsfördelningen är därmed en viktig faktor i FM:s arbete mot en jämställd arbetsplats. Detta studeras på FOI genom spelteoretiska experiment. Studien förväntas kunna ge en antydan om arbetsuppgiftsfördelning mellan män och kvinnor inom Försvarsmakten kan orsaka ojämställdhet i karriären.

— Det är utan tvekan viktigt för Försvarsmakten att anpassa sina processer och förbättra de normer som råder inom organisationen för att uppnå en inkluderande och jämställd arbetsplats. Inom ramen för detta arbete kan en förståelse för anställda incitament bidra till en positiv utveckling. Därför undersöker FOI även den individuella dimensionen genom att studera vilka individuella faktorer som driver kvinnor till att avsluta sin anställning inom FM. Till dessa faktorer hör till exempel föräldraskap, utbildning, eller geografisk rörlighet.

Vad krävs för att nå målet?

Resultaten från forskningen som bedrivs på FOI inom projektet ger ett gott stöd till Försvarsmakten och organisationens arbete inom jämställdhet men mer och bredare forskning inom området är nödvändig.

Tidigare studier hävdar att Försvarsmakten är en mansdominerad organisation som präglas av manliga normer och attityder. Att arbeta med normer är en tidskrävande arbetsuppgift som kräver alla anställdas engagemang men som resulterar i en god arbetsmiljö för alla oavsett kön. Det är naturligt att det tar tid för organisationen att uppnå sina jämställdhetsmål inte minst eftersom den könsneutrala värnplikten infördes relativt nyligen (2017). Dock är det viktigt för FM att fortsätta arbeta med jämställdhet baserat på forskningsresultat inte bara för att skapa en förståelse för kvinnors hinder och incitament utan även för att kunna införa ändamålsenliga åtgärder.

Trots Försvarsmaktens åtagande för att förbättra arbetsmiljön och öka andelen anställda kvinnor behövs det mer forskning för att uppnå organisationens jämställdhetsmål. Utöver forskning som undersöker organisationen i sig, dess processer och normer, behövs till exempel arbete med att förstå anställdas beslut och drivkraft. En till aspekt av jämställdhet inom Försvarsmakten som är relevant att studera är lönegapet mellan män och kvinnor. Det finns även ett behov av ett helhetsperspektiv inom jämställdhetsforskning som inkluderar bland annat arbetsmarknadsaspekten, det socio-kulturella, samt ungas attityder.

Viktigast är ändå att det fortsätts bedriva jämställdhetsforskning relaterat till Försvarsmakten. Detta inte enbart för att öka kunskapen inom ämnet men även för att undvika att arbetet med jämställdhet blir kontraproduktivt. Det finns nämligen en risk att upprättandet av planer, som till exempel forskningsplaner, eller formella förslag med åtgärder ger sken av att det sker förbättringsarbete medan det i praktiken inte sker något relevant arbetet kopplat till jämställdhet.