19 mars

Lyckat civilt-militärt samarbete under Nordic Response 24

Övning ger färdighet. Just nu pågår övningen Nordic Response 24 som är en integrerad del av Natos övningsserie Steadfast Defender. För att faktiskt dra lärdom från övning krävs utvärdering och erfarenhetshantering. I utvärderingsarbetet är FOI och operationsanalytiker Jennie Ågren behjälplig.

Soldater i vintrig miljö

Svenska och finska förband samgrupperade vid flera platser, bland annat Hetta / Enontekiö flygplats. Platsen fungerade även som viktig logistiknod för omlastning av materiel från Kolari. Foto: Jennie Ågren.

20 000 deltagare från 14 olika nationer på land, till sjöss och i luften. Så många deltar i Nordic Response 24 (NR 24) som är en av flera övningsserier inom Natos övning Steadfast Defender – den största Natoövningsserien på decennier.

– Den här typen av stora övningar har olika syften. Bland annat är det en form av strategisk kommunikation, säger Jennie Ågren. Övningen ger omvärlden ett budskap om militär kapacitet och förmåga. Samtidigt övar nationer, civil sektor och Försvarsmakten samarbete och gränsöverskridande moment som exempelvis logistikflöden och operativa transporter.

Natomedlemskapet innebär förändring

Det är första gången som Sverige deltar i en övning med moment som baseras på Natos skarpa försvarsplanering i så hög grad. En stor skillnad, i jämförelse med tidigare större övningar, är de stora avstånden som ska hanteras under NR 24.

– Vi märker att allierade i Nato är entusiastiska över de nya möjligheterna att transportera trupp och materiel, säger Jennie Ågren. Med Sverige som allierad öppnas många nya alternativa transiteringsvägar. Norge har tidigare haft större begränsningar i norr på grund av geografin.

Lärdomar från besöken

Under övningen har Jennie besökt ett antal platser där det övas i Sverige och Finland. Under besöken har det genomförts observationer och intervjuer med Försvarsmaktens representanter på stabsplatser eller motsvarande. Intervjuerna har bland annat berört civil-militärt samarbete och gemensam logistik mellan Sverige och Finland.

– En stark framgångsfaktor under NR 24 har varit det nära samarbetet mellan Försvarsmakten och Tullverket, säger Jennie Ågren. Då tullklareringen tillfälligt har hanterats i lokalt i Boden, där Tullverkets handläggare samgrupperar med Försvarsmaktens gods- och logistikansvariga, har inspektioner och administration kunnat hanteras smidigare än tidigare.

Något annat som framkommit i intervjuerna är fördelarna med förberedda lokala civila avtal och att man börjat diskutera olika upphandlingslösningar, exempelvis genom att använda en så kallad ”ramavtalsportal”.

– Under NR 24 finns ett uttalat mål att mellan Sverige, Norge och Finland öva ett gemensamt logistikkoncept, kommenterar Jennie Ågren. Det har bland annat inbegripit att svenska förband, utposterade i Finland, kan få stöd med reservdelar från lokala civila leverantörer i Finland. Överlag gavs det många exempel på lärdomar från det nära finsk-svenska försvarssamarbetet. Lärdomar som behöver spridas vidare både inom Försvarsmakten och vidare till framtida samarbeten med övriga allierade i Nato.

Frågan om värdlandsstöd prövades inte i någon större utsträckning under NR 24. Inom nästa övning, Immediate Response 24, kommer värdlandsstöd hanteras genom exempelvis omlastning av tåg-gods vid svensk-finska gränsen.

Soldater tittar på en tv-sändning om Nato-anslutningen.

Svenska övningsledningen stationerad i Hetta, Finland, samlades för kvällsgenomgång varje dag kl. 18.30 och lägesföredragningar. Just den kvällen 7 mars kl. 17.27 (kl. 18.27 lokal tid) fick inslaget på tv applåder och övningsledaren höll tal till övriga övningsledningen. På måndagen hölls en ceremoni i den lilla orten (normalt 500 invånare, under övningen ca 10-dubblat – extra mobilmaster monterades inför övningen för att ge tillräcklig internet-uppkoppling). Foto: Jennie Ågren.

Ett märke

Övningens märke.

Tre soldater och en forskare

Finska och svenska militärer tillsammans med Jennie Ågren i svart jacka. Foto: FOI.