21 mars

Ljudkartor över Nordsjön visar hur sjöfart påverkar marint djurliv

Undervattensbuller som skapas av mänsklig aktivitet ökar i havet och kan påverka både djur och människor. Forskare från FOI har därför deltagit i en studie för att mäta ljudnivåerna i Nordsjön, ett av världens mest exploaterade havsområden, för att få en bättre förståelse för hur ljud från kommersiella fartyg sprider sig under vattnet och vilka ljudnivåer som förekommer både lokalt och regionalt.

Fartyg i Nordsjön. Foto: FOI

Fartyg i Nordsjön. Foto: FOI

Människors exploatering av haven såsom transporter, fiske och utvinning av olja, påverkar många marina arter negativt. Undervattensbuller som skapas av mänsklig aktivitet har en negativ inverkan på allt från fysiologisk utveckling till djurens parningsbeteende, maskering av viktig kommunikation och migrationsmönster. Dessutom minskar vår möjlighet att detektera undervattensfarkoster i en bullrig miljö vilket är viktigt att förstå ut ett försvarsperspektiv.

För att får reda på mer om vilket buller som finns under vattenytan, hur det sprider sig och hur det kan påverkar djurlivet har forskare från FOI, tillsammans med forskare från åtta EU-länder, kartlagt undervattensbuller från kommersiella fartyg i Nordsjön.

Syftet med det EU-finansierade projektet, Joint Monitoring Programme for Ambient Noise North Sea, som förkortas JOMOPANS, var att ta fram ett ramverk för ett koordinerat övervakningsprogram för undervattensbuller i Nordsjön. Resultatet har nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften Marine Pollution Bulletin. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

— Vi tog fram en standard för hur mätningarna skulle genomföras, eftersom det saknas en sådan, så att det var möjligt att jämföra data från flera länder, säger Mathias Andersson, forskningsledare på enheten för Undervattensforskning på FOI.

Mätning längs viktiga farleder

Genom att mäta ljudet från 18 stationer runtom i Nordsjön, mellan 2019-2020, kunde forskarna ta fram regionala ljudkartor över området som sen kan användas för att beräkna skalan av påverkan på marina djur, dvs. vilka områden med höga ljudnivåer som sammanfaller med för djuren viktiga områden som t.ex. fisklekområden.

Från svenskt håll mättes ljudet med hjälp av en kabelansluten hydrofonstation som sjösattes väster om ön Vinga utanför Göteborg, på ett djup av 45 m.

— Stationen vid Vinga gav oss en möjlighet att studera enskilda fartygs utstrålade buller i detalj då flertalet fartyg passerade stationen många gånger.

Stör kommunikationen

Naturliga ljudkällor i havet är i första hand vind och vågor men i takt med att allt fler transporter sker över havet, så ökar bullret från stora fartyg, vilket höjer bakgrundsnivåerna över den naturliga. Denna förändring har man kunnat följa under flera decennier. Hur långt ljudet sprider från en ljudkälla som fartyg beror i sin tur på bland annat bottentyp, djup, vattentemperatur och salthalt, säger Mathias Andersson.

— När fartygsbullret ökar i havet, minskar även möjligheten för marina djur att kommunicera. Man kan jämföra det som när vi människor är på en bullrig restaurang där man måste luta sig närmare eller höja rösten för att kunna prata med varandra. Djuren måste göra samma sak vilket påverkar dem negativt både på kort och lång sikt.

JOMOPANS-projektet avslutades 2022 och resultatet har fortsatt användas av andra projekt. Data på utstrålat buller från enskilda fartyg och långtidsmätningar av bakgrundsbruset i havet är inte bara intressant ur ett miljöperspektiv utan även ur ett försvarsperspektiv då detta är viktig information när man beräknar både röjnings- och detektionsavstånd för Försvarsmaktens marina plattformar.