9 april

Kunskapsgapet i det civila försvaret kräver forskningssatsning

Budskapet från Sveriges beslutsfattare är tydligt, tid är en dyrbar resurs och alla har ett ansvar att sätta igång. I budgetunderlaget för 2025-2027 föreslår FOI en kraftig ökning av anslagen för att växla upp forskningen inom civilt försvar.

Två forskare i andningsmasker i vinterlandskap

Det civila försvaret är inne i en omfattande återbyggnad och det allvarliga omvärldsläget gör tiden till vår viktigaste resurs. Parallellt med återuppbyggnad finns ett stort kunskapsgap som behöver tas i beaktande. Inför större utvecklingssteg är tidig kunskapsuppbyggnad avgörande för att kommande stora investeringar ska ge full effekt. Men trots detta har de stora satsningarna på forskning inom civilt försvar inte varit tillräckliga.

– Totalförsvarets långa timeout har skapat en kunskapsskuld som vi fortfarande arbetar av, säger generaldirektör Jens Mattsson. Det finns kunskapsbehov inom totalförsvarets samtliga forskningsområden, men just nu är vi särskilt bekymrade för kunskapsgapet i det civila försvaret.

Det civila försvaret är ett mångfacetterat system som behöver fungera som en helhet och bygga på en bärande idé om hur försvaret av landet skall gå till. Den typen av kunskap, som kan bidra till en gemensam konceptutveckling och planering, kräver en infrastruktur och kompetens som kan hantera olika typer sekretess, som exempelvis försvarssekretess. Detta är en infrastruktur och kompetens som är unik för FOI. Därför äskar FOI nya anslag för att skala upp forskningen inom civilt försvar ytterligare.

Läs mer om FOI:s forskning inom civilt försvar.

Kunskapsuppbyggande- och tillämpande forskning inom ny teknik mer balanserad

Från och med 2024 har FOI tillförts anslag för att studera och vidareutveckla banbrytande tekniker till nytta för försvar och säkerhet. Under lång tid har kunskapsuppbyggande forskning fått stå tillbaka till förmån för tillämpande forskning. Anslagsökningen som tillfördes 2024 har varit viktig för att bryta den trenden.

Nu fördjupar FOI forskningen inom områden som försvarsinriktad AI, autonomi och obemannade system. Dessutom utvecklas metodik för att spana och bevaka nya teknikgenombrott, så kallade svaga signaler, som kan vara betydande för försvaret.

– Kombinationen av den tekniska, naturvetenskapliga och säkerhetspolitiska kompetens som finns på FOI är en förutsättning för att kunna bedriva den här typen av forskning, säger Jens Mattsson. Vi står på en stadig kompetensgrund men vi behöver bli fler. Anslagen innebär att vi nu kan rekrytera de som vill vara en del i att bygga Sveriges försvarsförmåga genom framåtlutad forskning.

Läs mer om FOI:s forskning inom ny teknik.