Kontakt

Regeringsuppdrag

Läs mer om några av FOI:s uppdrag från regeringen. FOI får ibland uppdrag från regeringen enligt särskilda direktiv. Här redovisar vi några av dem.

Regeringens sidhuvud

Under augusti 2022 fick FOI i uppdrag av regeringen att genomföra en studie om utländskt ägande och investeringar inom utbildningsväsendet.

Rapporten fokuserar på sårbarheter och risker med utländskt ägande i grund- och gymnasieskolan kopplat till demokratiuppdraget. Rapporten visar att det finns sårbarheter som kan exploateras av en utländsk ägare med antagonistiska syften. Till exempel finns det svårigheter att identifiera nationaliteten på ett företags huvudman eller ägarförhållanden utomlands. Ytterligare sårbarheter finns i lagstiftningen och att det är svårt för tillsynsmyndigheter att upptäcka brott mot den svenska skolans demokratiuppdrag.

Under studiens genomförande hade FOI dialoger med Skolinspektionen, Universitetskanslersämbetet, Myndigheten för yrkeshögskolan och Folkbildningsrådet.

Uppdraget redovisades till Utbildningsdepartementet den 27 april 2023.

Läs rapporten

Ta del av uppdragstexten angående utländskt ägande inom utbildningsväsendet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I juni 2022 gav regeringen, via Socialdepartementet, FOI i uppdrag att genomföra en studie avseende utländskt ägande och investeringar inom hälso- och sjukvården och omsorgen.

I studien kombineras fallstudier av utländskt ägande inom vården i tre svenska regioner med en rättsdogmatisk undersökning av relevanta lagar för att belysa potentiella hot och risker som utländska investeringar och ägande inom hälso- och sjukvården innebär för Sveriges säkerhet.

Analysen ger inga uppenbara svar på frågan om det finns hot och risker kopp¬lade till utländska investeringar och ägande i svensk hälso- och sjukvård. Risken ökar snarare med privat ägande, eftersom det försvårar tillsyn och kontroll. Författarna konstaterar också att en risk är den begränsade tillgången till pålitlig information om utländskt ägande samt begränsad medvetenhet om riskerna inom sektorn.

Socialdepartementet fick en avrapportering av uppdraget den 27 februari 2023.

Läs rapporten

Läs mer om uppdraget Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

FOI har på uppdrag från regeringskansliet kartlagt ryska investeringar och ekonomiska intressen i Sverige.

Uppdraget innebar insamling och granskning av öppet tillgängliga data om ryska investeringar. Rapporten ska bidra till ökade kunskaper och en bättre bild av ryskt direkt och indirekt ägande i Sverige. I en första redovisning (se nedan) finns en sammanställd lista. Uppdraget innebär också att andra aspekter av ryska ekonomiska intressen har undersökts, såsom fastigheter, handel och upphandlingar. Huvudfokus låg på kartläggning, men studien innefattar också en säkerhetspolitisk analys.

Ett delresultat med en lista på ryska investeringar i Sverige levererades den 10 juni till Utrikesdepartementet. Slutrapporten levererades den 6 december 2022.

Läs rapporten

Läs uppdraget Pdf, 174.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Delresultat 2022-06-10 Pdf, 2.5 MB, öppnas i nytt fönster.

FOI har fått i uppdrag av regeringen att ta fram underlag om internationella försvars- och säkerhetspolitiska förhållanden som bedöms vara relevanta inför arbetet med kommande beslut om försvarspolitisk inriktning.

Uppdraget redovisades till regeringen den 28 september.

Missiv Pdf, 173.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Underlag inför nästa försvarspolitiska inriktningsbeslut Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

FOI av regeringen tilldelats medel för att kartlägga olika former av rasism i digitala miljöer. I rapporten nedan presenteras resultaten av uppdraget.

Kartläggningen bygger på en teoretisk grund som är förankrad i socialpsykologisk forskning kring fördomsfullhet och stereotypbildning. Även om rasism kan definieras på en mängd olika sätt, är dessa två företeelser alltid nödvändiga komponenter. De analyser som beskrivs i rapporten är utförda med en kombination av automatiserade och manuella tekniker på textuellt innehåll i öppna digitala kommunikationskanaler.

Rapporten är centrerad kring tre undersökningar. Den första undersökningen utgår från uppdraget att kartlägga olika former av rasism (afrofobi, antisemitism, islamofobi, rasism mot romer och rasism mot samer) och undersöker fem olika digitala kommunikationskanaler. Den andra undersökningen är begränsad till diskussionsplattformen Reddit, där vi med hjälp av en språkmodell undersöker huruvida det finns en skillnad i tonläge beroende på om ett inlägg nämner etniska minoriteter eller inte. Den tredje undersökningen fokuserar specifikt på fördomar baserade på religiös eller etnisk tillhörighet.

Läs rapporten "En studie i fördom - Om rasistiska stereotyper i digitala miljöer"

Kontakt

Senast uppdaterad: 2023-04-27