Kontakt

Regeringsuppdrag

Läs mer om några av FOI:s uppdrag från regeringen.

FOI får ibland uppdrag från regeringen enligt särskilda direktiv. Här redovisar vi några av dem.

FOI har fått i uppdrag av regeringen att genomföra en studie avseende utländskt ägande och investeringar inom utbildningsväsendet. Uppdraget ska rapporteras den 28 april 2023.

Uppdraget innebär att belysa risker samt att bidra till ökad kunskap och en bättre bild av utländskt direkt och indirekt ägande inom det svenska utbildningsväsendet och utländska investeringar inom folkbildningen. Även risker förenade med donationer eller samarbeten inom utbildningsområdet ska belysas.

Under studiens genomförande kommer FOI att ha dialoger med Statens skolinspektion, Universitetskanslersämbetet, Myndigheten för yrkeshögskolan och Folkbildningsrådet. Uppdraget kommer att redovisas till Utbildningsdepartementet senast den 28 april 2023.

Läs mer om uppdraget att studera utländskt ägande inom utbildningsväsendet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ta del av uppdragstexten angående utländskt ägande inom utbildningsväsendet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

FOI har i uppdrag från regeringskansliet att kartlägga ryska investeringar och ekonomiska intressen i Sverige.

Uppdraget innebär insamling och granskning av öppet tillgängliga data om ryska investeringar. Det ska bidra till ökade kunskaper och en bättre bild av ryskt direkt och indirekt ägande i Sverige. I en första redovisning kommer en lista att sammanställas, då det inte finns en samlad bild av detta sedan tidigare. Uppdraget innebär också att andra aspekter av ryska ekonomiska intressen undersöks, såsom fastigheter, handel och upphandlingar. Huvudfokus ligger på kartläggning, men studien kommer också att innefatta en säkerhetspolitisk analys.

Ett delresultat med en lista på ryska investeringar i Sverige levererades den 10 juni till Utrikesdepartementet. Slutrapporten ska levereras i november 2022.

Läs uppdraget Pdf, 174.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Delresultat 2022-06-10 Pdf, 2.5 MB, öppnas i nytt fönster.

FOI har fått i uppdrag av regeringen att genomföra en studie avseende utländskt ägande och investeringar inom hälso- och sjukvården och omsorgen. Uppdraget ska rapporteras den 28 februari 2023.

Studien är en del i arbetet med att stärka det civila försvaret. Uppdraget innebär att FOI ska studera utländskt ägande och investeringar inom hälso- och sjukvården och omsorgen. Syftet är att belysa risker samt bidra till ökade kunskaper och en bättre bild av utländskt direkt och indirekt ägande inom vård- och omsorgssektorn i Sverige.

Under studiens genomförande kommer FOI att ha en dialog med Inspektionen för vård och omsorg. En redovisning av uppdraget ska lämnas till Socialdepartementet senast den 28 februari 2023.

Läs mer om uppdraget i regeringskansliets pressmeddelande (2022-06-13) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

FOI har fått i uppdrag av regeringen att ta fram underlag om internationella försvars- och säkerhetspolitiska förhållanden som bedöms vara relevanta inför arbetet med kommande beslut om försvarspolitisk inriktning.

Uppdraget redovisades till regeringen den 28 september.

Underlag inför nästa försvarspolitiska inriktningsbeslut Pdf, 173.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga till underlaget inför nästa försvarspolitiska inriktningsbeslut Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

FOI av regeringen tilldelats medel för att kartlägga olika former av rasism i digitala miljöer. I rapporten nedan presenteras resultaten av uppdraget.

Kartläggningen bygger på en teoretisk grund som är förankrad i socialpsykologisk forskning kring fördomsfullhet och stereotypbildning. Även om rasism kan definieras på en mängd olika sätt, är dessa två företeelser alltid nödvändiga komponenter. De analyser som beskrivs i rapporten är utförda med en kombination av automatiserade och manuella tekniker på textuellt innehåll i öppna digitala kommunikationskanaler.

Rapporten är centrerad kring tre undersökningar. Den första undersökningen utgår från uppdraget att kartlägga olika former av rasism (afrofobi, antisemitism, islamofobi, rasism mot romer och rasism mot samer) och undersöker fem olika digitala kommunikationskanaler. Den andra undersökningen är begränsad till diskussionsplattformen Reddit, där vi med hjälp av en språkmodell undersöker huruvida det finns en skillnad i tonläge beroende på om ett inlägg nämner etniska minoriteter eller inte. Den tredje undersökningen fokuserar specifikt på fördomar baserade på religiös eller etnisk tillhörighet.

Läs rapporten "En studie i fördom - Om rasistiska stereotyper i digitala miljöer"

Kontakt

Dela sidan

Senast uppdaterad: 2022-11-21