Teleskopprojektiler

Författare:

  • Holmberg Lars

Publiceringsdatum: 2001-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0213--SE

Sidor: 25

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Okonventionella projektiler
  • teleskopprojektiler
  • sneda plåtar
  • reaktivt pansar
  • unconventional projrctiles
  • telescopic projectiles
  • oblique plates
  • reactive armour
  • 240

Sammanfattning

Teleskopprojektiler har potential att radikalt kunna öka penetrationsförmågan relativt motsvarande hopskjutna pilprojektil i homogent pansar vid höga hastigheter. En genomgång av den öppna litteraturen och egna försök tyder på att penetrationsförmågan skulle kunna närmast fördubblas i såväl stål-, titan- som aluminiumpansar. Även i kerampansar kan stor förbättring erhållas. Det finns i litteraturen ingen information tillgänglig om hur teleskopprojektiler uppträder i pansar som utsätter projektilen för snedkrafter, t ex sneda plåtar och reaktiva paneler. Kontinuumdynamiska simuleringar har därför genomförts som indikerar att de störningar som överförs är så måttliga att teleskopprojektiler borde kunna fungera bra även i denna typ av pansar. För att kunna bedöma om teleskopprojektiler kan bli aktuella i en vapentillämpning bör försök mot snedkraftspansar genomföras. För att kunna optimera en teleskopprojektil krävs mer kunskap om rörprojektilers penetrationsförmåga i homogena mål. Dessutom måste inflytandet av små pendlingsvinklar utredas närmare för att en projektil med tillräckligt robust utformning skall kunna tas fram.