Släpat IR-skenmål mot manburet LV

Författare:

  • Berglund Lars

Publiceringsdatum: 2001-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0260--SE

Sidor: 49

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • 740
  • IR släpat skenmål
  • målsökare
  • avhakning
  • påhakning
  • towed decoy
  • seeker
  • deception
  • seduction

Sammanfattning

Rapporten beskriver vilka möjligheter ett släpat IR-skenmål kan tänkas få gentemot manburet tv. Genom att utnyttja geometriska beräkningar studeras förutsättningarna för konceptet att klara påhakning respektive avhakning. Rapporten skall utgöra diskussionsunderlag för fortsatta studier samt utnyttjas för att ta fram ingångsvärden för dynamiska simuleringar. Resultaten pekar på svårigheter med att utnyttja konceptet för påhakning. Vad avser avhakning visar det genomförda arbetet på stora möjligheter.