Årsrapport 2001 för FOI:s forskning inom FoT-området Människa-System-Interaktion (MSI) med Fysiologi

Författare:

 • Derefeldt Gunilla

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0355--SE

Sidor: 55

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Människa-System-Interaktion (MSI)
 • fysiologi
 • prestation
 • informationsprestation
 • artificiell horisont
 • spatial desorientering
 • perspektivprestation
 • hjälmmonterade displayer
 • huvudmonterade displayer
 • "Framtida soldaten"
 • beslutsfattande
 • beslutsstöd
 • datafusionsnod
 • sensorstyrning
 • mental arbetsbelastning
 • situationsmedvetenhet
 • psykofysiologi
 • systemvärdering
 • accelerationsfysiologi
 • rörelsesjuka
 • G-dräkt
 • G-tolerans
 • G-skydd
 • barofysiologi
 • Fri Uppstigning (FU)
 • räddning från ubåt
 • arbets- och termofysiologi
 • extrema klimat
 • sömnbrist
 • trötthet
 • minskat födointag
 • Man-System-Interaction (MSI)
 • physiology
 • performance
 • information presentation
 • artificial horizon
 • spatial disorientation
 • perspective presentation
 • helmet-mounted displays
 • head-mounted displays
 • "Swedish Future Soldier"
 • decision making
 • decision support
 • data-fusison node
 • sensor-management node
 • mental workload
 • situational awareness
 • psychophysiology
 • systems evaluation
 • acceleration physiology
 • motionsickness
 • anti-G suit
 • G-tolerance
 • G-protection
 • undersea & hyperbaric medicine
 • submarine escape
 • exercise & thermal physiology
 • climate extremes
 • sleep loss
 • food deprivation

Sammanfattning

Rapporten är en översiktlig sammanfattning av FOI:s verksamhet under 2001 inom forskningsområdet Människa-System-Interaktion (MSI) med fysiologi. Områdets omfattning och inriktning samt nationell och internationell samverkan redovisas. Forskningsresultaten sammanfattas och genomförd verksamhet beskrivs projektvis. Målet med forskningen inom MSI med fysiologi är att skapa anpassningsförmåga idag och i framtiden för människans integrering i de tekniska systemen, framförallt med stärkande av människans/människors interaktion med systemen, dvs det effektiva utnyttjandet av FM:s mest kritiska resurser - dess människor. Forskningen har omfattat informationspresentation, beslutsfattande, beslutsstöd, datafusion, belastning (mental och fysisk) och prestation, sömnbrist och föda. Nya principer för gränssnittsutformning har studerats och föreslagits för displayytor i cockpit, för den framtida soldaten och i marina farkoster. Ett beslutsstöd för markmålsinsatser och ett plattformsbaserat beslutsstöd med förmåga till datafusion och sensorstyrning har vidareutvecklats. Psykofysiologiska modeller för dynamisk utvärdering av operatörerfunktionen har vidareutvecklats och provats vid förband. Fysiologiska mekanismer bakom gravitationskrafternas menliga och skadliga inverkan på flygförare vid flygning i högprestanda flyplan har studerats och skydd mot besvär på andningsfunktionen, arm, nacke och skuldror har framtagits. En jämförelse av den svenska G-dräkten (AGE-39) med G-dräkten Libelle visade att Libelle-dräkten gav mycket begränsat G-skydd och torde ej vara lämplig att använda i 9-G flygplan. Fysiologiska mekanismer samt syrehalten i andningsgasen vid individuell räddning från ubåt från stora djup har studerats. Förbättrat skydd med extra syresatt andningsgas leder till förbättrad räddningsteknik. Inom arbets- och termofysiologisk forskning har en modell för simulering av termisk IR-maskering framtagits, likaså en riskskademodell med möjlighet att utifrån lufttemperatur, lufthastighet, solstrålning och hudkaraktäristika bestämma risk för förfrysning av oskyddad hud. Fysiska krav hos män och kvinnor inom FM personal har studerats och jämförts. Sömnbrist medför att förmågan att planera, prioritera och organisera försämras. Internationell samverkan i form av avtalsreglerad projektsamverkan förekommer med flera länder.