Tvärteknikprojektet. Preliminär strukturdesign för en supersonisk tung attackrobot

Författare:

 • Jarlås Rolf

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0397--SE

Sidor: 34

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Attackrobot
 • förstudie
 • hållfasthet
 • tvärteknik
 • strukturdesign
 • projektarbete
 • missile
 • long range
 • air to surface
 • preliminary design
 • structural strength
 • concurrent engineering

Sammanfattning

I denna rapport sammanfattas de diskussioner, bedömningar, analyser och beslut som lett fram till det i augusti 2001 aktuella förslaget gällande robotens strukturdesign. Avsikten med rapporten är att i stora drag dokumentera vägen fram till denna design och visa hur ökad kunskap och fattade beslut successivt har medfört en alltmer detaljerad bild av en möjlig design. I det aktuella projektets målsättningar ingår dels att leverera ett designförslag men även att utarbeta och utvärdera arbetsformer för tvärtekniska projekt vid FOI Flygteknik, FFA. De tekniska detaljerna har i princip utelämnats där de ej har varit nödvändiga för att exemplifiera arbetsgången, eller för att dokumentera vilka beräkningar och vilka antaganden som gjorts vid olika tidpunkter i samband med några viktiga beslut.