INTERFET - International Force East Timor - Tillfällig framgång eller framtida modell för humanitära militära interventioner?

Författare:

 • Winnerstig Mike

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0404--SE

Sidor: 57

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • INTERFET
 • Östtimor
 • humanitära militära
 • interventioner
 • fredsfrämjande operationer
 • Försvarsanalys
 • Australien
 • Indonesien
 • East Timor
 • peace operations
 • Australia
 • indonesia

Sammanfattning

INTERFET-operationen brukar betraktas som en framgångsrik militär humanitär intervention. Den cen- trala frågan i denna studie är om det går att dra några generella slutsatser med tanke på kommande sådana interventioner eller om INTERFET:s framgång var ett undantag som berodde på operationens speciella förutsättningar. Övergripande slutsatser är att INTERFET:s framgångar möjliggjordes av vissa speciella om- ständigheter, men också att operationen i sin helhet var mer framgångsrik än vad enbart dessa om- ständigheter kan förklara. Den kan alltså i viss utsträckning tjäna som modell för kommande operationer med liknande inriktning. De speciella omständigheterna har i betydande grad att göra med bristen på direkta stormaktskonflikter i området och om Östtimor. Operationen underlättades också av att ha klart men inte restriktivt och förhindrande mandat från FN:s säkerhetsråd. En praktiskt-operativ aktör gavs det operativa ansvaret för operationens genomförande. Australiens roll som "lead-nation" i INTERFET- sammanhanget är svår att överskatta. Erfarenheterna från operationen understryker också vikten av att både fredsfrämjande, icke stridande uppgifter och vanlig markstrid kan hanteras - om och när den senare blir nödvändig. Besluts-underlaget i termer av goda underrättelser framstår också som väsentligt. Sveriges förmåga att med militär trupp bidra till flera fredsfrämjande operationer samtidigt är idag be- gränsad. Ett bättre underrättelseläge hade dock sannolikt positivt förändrat villkoren för det svenska deltagandet i INTERFET.