Insatsplan för olycka med svaveldioxid i Umeå : ett typexempel på insatsplan för stor kemikalieolycka

Författare:

 • Eriksson Håkan
 • Östlund Henrik

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0542--SE

Sidor: 45

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Insatsplan
 • kemikalieolycka
 • planering
 • räddningstjänst
 • giftig tryckkondenserad gas
 • svaveldioxid
 • emergency response plan
 • chemical accident
 • planning
 • rescue service
 • toxic pressure condensed gas
 • sulphur dioxide

Sammanfattning

Stora olyckor med kemikalier är relativt ovanliga, vilket har tillföljd att räddningstjänstens erfarenheter från dylika olyckor är begränsade. en genomarbetad plan kan bli det beslutsstöd för kemikalieolyckor som ersätter erfarenheter räddningstjänsten normalt har från mer frekventa olyckor - exempelvis bränder och trafikolyckor. Föreliggande dokument är avsett att tjäna som stöd för landets räddningstjänster vid insatsplanering för stora kemikalieolyckor. Inledningsvis ges en bakgrund till varför insatsplaneringen bör genomföras. Huvuddelen av dokumentet består av ett exempel på en insatsplan för transportolycka med svaveldioxid på genomfartslederna i Umeå. Egentligen täcker ordet "insatsstöd" bättre vad dokumentet handlar om. Exemplet är mer utvecklat än vad som traditionellt menas med en insatsplan och innehåller en bred information som utgör ett värdefullt stöd för räddningstjänsten i en akut situation. Exemplet kan i valda delar eller i sin helhet tjäna som grund för andra kommuners planering.