Metod för mätning av flamfrontshastighet

Författare:

  • Carlsson Ulrika

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0612--SE

Sidor: 42

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Pulsdetonationsmotor
  • tändstift
  • LabVIEW
  • pulse detonation engine
  • spark plugs
  • LabVIEW

Sammanfattning

För att verifiera att detonation sker i en pulsdetonationsmotor har tidigare tryckgivare använts, men eftersom dessa lätt förstörs och är relativt dyra har en alternativ metod undersökts. I denna metod används tändstift. Förbränningsvågens utbredning mäts genom att detektera på förändringen i ledningsförmåga mellan tändstiftselektroderna då vågen passerar. Tidsintervallet mellan signalerna från flera efter varandra placerade tändstift med kända avstånd, mäts. Resultatet från dessa mätningar jämförs sedan med resultatet då tryckgivare används. Att använda tändstift i ställer för tryckgivare är en lika god, och billigare, metod för verifikation av detonationsvågor. Skillnaden blir att vid användning av tändstift så registreras förbränningsvågen och vid användning av tryckgivare tryckvågen.