Simulering av TNT-läckage i havsmiljö : akut toxicitet av vattenfas och extrakt av sediment på Nitocra spinies

Författare:

 • Berglind Rune
 • Koch Mona

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0643--SE

Sidor: 13

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Nitocra spinipes
 • TNT
 • dumpad ammunition
 • havssediment
 • sedimentextrakt
 • akut toxicitet
 • dumped ammunition
 • sea sediment
 • sediment extract
 • acute toxicity

Sammanfattning

Ödet i vatten och bottensediment för TNT som finns i dumpad ammunition har undersökts av FOI på uppdrag av Försvarsmakten. Undersökningar har gjorts på sediment och vatten från tre olika havsdumpningsmiljöer. Från Östersjön valdes sediment från en plats med syrerik botten, Möja, i Stockholms skärgård och en med syrefattig botten, Fårösund. Från Västerhavet valdes en plats med syrerik botten, Stora Pölsan, i Göteborgs skärgård. I laboratoriesförsök har TNT satts till havsvatten med sediment för att simulera utsläpp i marin miljö. Syftet med föreliggande undersökning var att undersöka om vatten och sediment 80 dagar efter det 14C-TNT, 25 mg/l, satts till vattnet kan skada de organismer som lever i de miljöer sedimenten tagits från. Giftigheten hos vatten och extrakt av sediment undersöktes på litet kräftdjur, Nitocra spinipes, som normalt lever i bottenseiment bl.a. utefter den svenska ostkusten. Extraktionen utfördes under högt tryck, 10 MPA, samt vid hög temperatur, 150oC, för att även mycket hårt bundna ämnen skulle kunna lossna från sina bindningar till sedimentet. Resultaten från undersökningen visar att vare sig vatten eller extrakt av sediment var akut toxiskt för N. spinipes. Undersökningens slutsats är att koncentrationen av de vattenlösliga metaboliter från TNT som bildats i havssediment inte är akut giftig för ett bottenlevande kräftdjur som N. spinipes.