Simulation platform for multifunction RF-systems. Concept description, design principles and development of v0.1

Författare:

 • Frennberg Hans
 • Boman Tomas
 • Ouacha Aziz
 • Nelander Anders
 • Andersson Börje
 • Eneroth Anders
 • Grahn Per
 • Pääjärvi Lars
 • Tulldahl Michael
 • Ekestorm Stig
 • Klum Peter
 • Holmgren Terje
 • Alfredson Mattias

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0646--SE

Sidor: 61

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • systemsimulator
 • multifunktionssystem
 • gruppantenn
 • radar
 • telekrig
 • kommunikation
 • system simulator
 • multifunction system
 • array antenna
 • electronic warfare
 • communications

Sammanfattning

Hög mobilitet och flexibilitet är två grundkrav som kommer att ställas på många noder i det framtida nätverksbaserade försvaret. Krav på tillförlitlig sensorinformation, kommunikationskanaler med hög tillgänglighet och säkerhet, samt möjlighet att dynamiskt förändra rollfördelningen mellan olika noder är nödvändiga komponenter för att åstadkomma ett effektivt och robust nätverk. Mikrovågsbaserade, rekonfigurerbara multifunktionssystem, kapabla att upprätthålla olika funktioner för exempelvis spaning, varning, störinsats, kommunikation och navigering/positionering utgör i detta perspektiv ett kostnadseffektivt alternativ till dedicerade systemlösningar. Om faktorer som volym, vikt, radarmålyta, kylbehov mm vägs in torde fördelarna vara ännu större speciellt för små, mobila noder. I denna rapport diskuteras för- och nackdelar med ett mikrovågsbaserat multifunktionssystem ur såväl ett taktiskt/operativt perspektiv som ett tekniskt- och funktionalitetsperspektiv. Ett exempel på tekniskt koncept för att realisera en front-end i ett multifunktionssystem presenteras dessutom översiktligt. En modell för att simulera ett multifunktionssystem har utvecklats i en första version. Det framtagna verktyget är skrivet i Matlab 6 och hanterar för närvarande ett testscenario där störnings- och kommunikationsfunktioner skall upprätthållas. Som en bas för fortsatt utveckling av detta simuleringsverktyg har generella uppbyggnadsprinciper för simulatorn tagits fram. Dessa omfattar frågeställningar rörande simuleringsmål, modellstruktur och implementeringsaspekter. Arbetet har bedrivits under rubriken Strategiska forskningskärnor.