The Character of Future Conflicts. Partial Report 3. Factors which shape power and mass movements

Författare:

 • Andersson Folke
 • André Turlind Elisabeth
 • Sjöberg Eric
 • Wiss Åke

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0685--SE

Sidor: 36

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • scenarier
 • makt
 • institutioner
 • finansiella flöden
 • självreplikering
 • territorium
 • teknik
 • social smitta
 • imitation
 • ideologiska rörelser
 • scenarios
 • power
 • institutions
 • flow of funds
 • self-replication
 • territory
 • technology
 • social contagion
 • imitation
 • ideological movements
 • Försvarsanalys

Sammanfattning

Föregående delrapporter inom projektet Framtida konflikters karaktär har dels visat på kopplingen mellan ekonomiska flöden, organisationers framväxt och väpnade konflikter, dels hur mentala modeller, medvetet eller omedvetet, påverkar analysen av konflikterna. I denna rapport ges exempel på kopplingar mellan territorium, teknik, finansiella flöden, institutioner och, framför allt, självreplikerande sociala processer av det slag som kan ligga bakom framväxten av massrörelser, radikalisering av massrörelser, kapprustning i politisk korrekthet samt uppkomsten av angiverisystem. Ett spekulativt exempel ges också på hur fenomenet självreplikering skulle kunna utnyttjas för så kallat apokalyptiskt våld. De modeller och tänkesätt som presenteras i rapporten och som ligger till grund för analysen av exemplen, verkliga såväl som hypotetiska, kan bilda utgångspunkt vid den fortsatta framtagningen av scenarier. I rapporten beskrivs sociala fenomen i ordalag som kan föra tanken till biologiska processer. Spridningen av en ideologi har exempelvis liknats vid en epidemi. I rapporten görs gällande att det kan röra sig om mer än bara en metafor, och att modeller hämtade från biologin, såsom evolutionär epidemiologi, kan ha relevans också vid studier av konflikter och konfliktorsaker, scenarier, makt, institutioner, finansiella flöden, självreplikering, tenitorium, teknik, social smitta, imitation, ideologiska rörelser