Modeling of distributed systems focusing on IT security aspects

Författare:

  • Hunstad Amund
  • Hallberg Jonas

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0712--SE

Sidor: 52

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • IT-säkerhet
  • distribuerade system
  • modelleringstekniker
  • UML
  • IT security
  • distributed systems
  • modeling techniques

Sammanfattning

Införandet av vitt distribuerade system som tillhandahåller tjänster och information vilka är kritiska för både organisationer och individer leder till nya utmaningar för dem som ska konstruera dessa system. Samtidigt som säkerhetskraven blir allt hårdare blir också systemen allt svårare att överblicka och värdera. Därmed blir effektiva designmetoder och modelleringstekniker centrala för utvecklingen av framtida informationssystem. En effektiv design av säkerhetsarkitekturer innebär att systemen erbjuder adekvata mekanismer för att kunna säkra under drift. För att uppnå detta måste interaktioner och relationer mellan systemet och dess omgivning beskrivas. Vidare måste de för systemet relevanta säkerhetskraven specificeras. Slutligen måste de beskrivna säkerhetskraven implementeras i systemet. Denna rapport fokuserar på implementationen av säkerhetskraven, vilken kräver systemmodeller samt designmetoder och designverktyg. Speciellt studeras problemen gällande identifiering av säkerhetsrelevanta systemegenskaper och formuleringen av modelleringstekniker. Det långsiktiga målet är att konstruera en omgivning för modellering, simulering och värdering av säkerhetsarkitekturer.