Introduction of liquid hydrogen-fuelled aircraft into the Swedish domestic air traffic

Författare:

  • Svensson Fredrik
  • Hasselrot Anders

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0743--SE

Sidor: 41

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • Trafiktillväxt
  • övergångscenaries
  • emissionsscenarier
  • flygplatsinfrastruktur och vätgasproduktion
  • traffic growth
  • transition scenarios
  • emission scenarios
  • airport infrastructure and hydrogen production

Sammanfattning

I denna rapport studeras genomförbarheten med ett införande av vätgasdrivna flygplan i svensk inrikestrafik. Ett antal övergångsscenarier definieras och avgasutsläppen för dessa beräknas och presenteras i relation till utsläpp från en konventionell flygplanflotta. Nödvändiga förändringar på flygplats till följd av att ett nytt bränsle hanteras identifieras och studeras. Slutsatserna visar att flygplatser kommer att behöva byggas ut för att klara den ökande trafikvolymen, men att det är rimligt att byta till en flotta enbart driven av vätgas till år 2050 utan att flygbolagen belastas oskäligt. Flygplanslayouten kommer inte att behöva ändras då vätgas introduceras; de största förändringarna har att göra med tankningsproceduren. För att lite eller ingen vätgas skall produceras från fossila källor bör förnyelsebara energikällor utvecklas och byggas ut parallellt med att vätgasdriven flygtrafik introduceras.