Akut toxicitet av fyra explosivämnen, ADN, FOX-12, CL20 och FOX-7, på vattenloppa, Ceriodaphnia dubia, under inverkan av ultraviolett ljus, UV-A

Författare:

  • Berglind Rune
  • Andersson Ann-Christin

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0754--SE

Sidor: 12

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Explosivämnen
  • ADN
  • FOX-12
  • CL-20
  • FOX-7
  • akut toxicitet
  • UV-A

Sammanfattning

De explosivämnen som idag används inom försvaret uppfyller i många fall inte moderna miljökrav med avseende på biologisk nedbrytbarhet och toxicitet. Intensiv forskning pågår för att ersätta dagens miljöfarliga explosivämnen med nya som är mindre miljöfarliga. Inom ramen för projektet "Metoder för Miljöriskbdömning" genomförs forskning för att i ett tidigt skede karakterisera nya explosivämnens ekotoxikologiska egenskaper. I denna undersökning har den inverkan ultraviolett ljus (UV-A) har på den akuta giftigheten på CL-20, FOX-7, FOX-12 och ADN undersökts. FOX-7 hade ingen akuttoxisk effekt vid den högsta testade koncentrationen, 83 mg/l, i kombination med eller utan belysning med UV-A. För CL-20, FOX-12 och ADN ökade den akuta toxiciteten efter 6 timmare belysning med UV-A.