Betydelse av provpreparering vid mikrokalorimeteranalyser av nitrocellulosakrut

Författare:

 • Bemm Elisabeth

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0763--SE

Sidor: 25

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Mikrokalorimetri
 • nitrocellulosakrut
 • provpreparering
 • fyllnadsgrad
 • fukthalt
 • heat flow calorimetry
 • nitrocellulose propellant
 • sample preparation
 • filling grade
 • moisture content

Sammanfattning

Betydelsen av fyllnadsgrad av prov i provbehållaren samt provets fukthalt på resultaten av mikrokalorimeteranalyser (MK-analyser) av nitrocellulosakrut har studerats. Skillnaden i den utvecklade effekten samt avgivna energin är liten mellan delprov med olika fyllnadsgrad men skillnaderna ökar med ökande analystemperatur. Fyllnadsgraden visade sig också ha större betydelse vid MK-analyser av dubbelbaskrut än av enkelbaskrut. Eftersom betydelsen av fyllnadsgraden är störst för initialeffektens storlek och mindre under den återstående analystiden rekommenderas att de gränsvärden som för närvarande används vid MK-analyser och som baseras på initialeffekternas storlek kompletteras med ett gränsvärde för avgiven energi under hela analysen. Fuktbehandling ger en klart ökad effektutveckling för alla de analyserade kruten. För att varken överdriva eller underskatta riskerna vid fortsatt lagring av analyserade krutpartier föreslås fuktkonditionering av krutproverna före analys. Vidare undersökningar skulle krävas för att utreda hur en sådan fuktkonditionering lämpligast skulle kunna utföras.