Creation of synthetic genes in order to increase the cross-reactivity and protective efficacy of Hantavirus DNA-vaccines

Författare:

  • Olsson Marie
  • Holmström Anna
  • Bucht Göran

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0824--SE

Sidor: 18

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • Hantavirus
  • korsreaktivitet
  • Puumala-virus
  • nukleokapsid-protein
  • cross-reactivity
  • nucleocapsid protein

Sammanfattning

Hantavirus infekterar årligen mer än 150000 människor världen över. Eftersom tusentals människor dör till följd av infektionerna är profylaktisk behandling, såsom vaccinering, mot dessa hantavirus av stort folkhälsointresse. Immunologisk korsreaktivitet samt en stor genetisk likhet mellan dessa virus skulle kunna vara nyckeln till en gemensam vaccinationsstrategi. Den här studien syftar till att utreda möjligheten att konstruera ett "universiellt" DNA-vaccin som är verksamt mot flera humanpatogena hantavirus. I denna första del av studien har vi konstruerat två syntetiska gener, multi-epitotkonstrukt, utifrån förutspådda B- och T-cellsepitoper från S-generna hos fem olika hantavirus. För att efterlikna gemensamma konsensussekvenser och ge en ökad korsrekativitet har epitoperna modifierats genom aminosyra-substitutioner. Vidare har de individuella epitoperna flankerats med immunstimulerande DNA-sekvenser (CpG-motif) för ökad immunogenicitet. Syntetiska gener samt motsvarande fullängds-S-gener har med framgång uttryckts i bakterier, för produktion av antigen att användas i analysen av immunsvar i djurmodell. Generna har även uttryckts i eukaryota celler för att utvärdera möjligheterna till in vivo-expression av generna i vaccinerade djur. Glädjande nog visade sig de syntetiska proteinerna vara mycket stabila, vilket är en klar fördel när det gäller att generera ett starkt och långvarigt immunsvar. Rapporten sammanfattar den första delen av studien och innehåller in vitro-resultat som ligger till grund för en påföljande in vivo-studie.