Hydrogeologiska transportprocesser och modeller för föroreningsspridning

Författare:

 • Larsson Martin

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0830--SE

Sidor: 43

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Advaktion
 • dispersion
 • föroreningstransport
 • hydrogeologi
 • modell
 • numerisk metod
 • simulering
 • sorption
 • transportprocesser
 • advection
 • contaminant transport
 • hydrogeology
 • numerical method
 • transport processes

Sammanfattning

Rapporten omfattar en allmän och matematisk beskrivning av advektion, dispersion, sorption och andra processer som är viktiga för ämnestransport i förorenad mark. Processernas betydelse skiljer sig åt beroende på förorening samt vilka fysikaliska och kemiska förhållanden som råder på platsen. En översikt ges på var i marken olika typer av ämnen förekommer samt på vilka förlopp som vanligtvis har störst inflytande på spridning. Vid ett val av en datorbaserad spridningsmodell är det viktigt att känna till vilka processer som har störst betydelse. Anledningen är att olika förlopp matematiskt beskrivs på skilda sätt och olika numeriska metoder behövs därför för att lösa problemen. Det är ofta avgörande om advektion eller dispersion dominerar ämnestransporten. Samtidigt konstateras att det ofta är kvaliteten på indata som är det största problemet vid datorbaserad modellering och inte den numeriska metoden. I mättad zon, under grundvattenytan, finns flera metoder för att hantera tredimentionella problem. Processerna i den omättade zonen är däremot svårare att beskriva matematiskt. Idag finns framför allt en- och tvådimentionella modeller. Exempel ges på olika modeller och programpaket som används för simulering av föroreningstransport.