Förstudie om tänkbara tillämpningar av situationsanpassade system

Författare:

  • Svenmarck Peter

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0836--SE

Sidor: 19

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • situationsanpassade system
  • mental arbetsbelastning
  • situationsmedvetenhet
  • automation
  • beslutsstöd
  • adaptive aiding
  • mental workload
  • situation awareness
  • decision support

Sammanfattning

För att ge förare bättre förutsättningar att få relevant information och lösa komplexa uppgifter har många situationsanpassade system utvecklats som tar över någon uppgift när föraren bedöms vara överbelastad. Det kan handla om allt från att selektera relevant information, styra delsystem, till lämpligt taktisk uppträdande. Utvärderingar visar att systemen kan öka prestationen och minska den mentala arbetsbelastningen. Tyvärr gör skilda förutsättningar att befintliga systemlösningar förmodligen inte går att tillämpa direkt på svenska förhållanden. Eftersom principen för situationsanpassade system ändå är lovande för tillämpningar inom svenska försvaret så sammanfattar rapporten tidigare forskning och de behov och krav som framkommit efter ett fåtal kontakter med försvaret, industrin, samt universitet och högskolor. Sammanställningen visar att situationsanpassade system kan konfigurera multimodala presentationsytor, identifiera avvikelser från procedurer, optimera den fysiologiska miljön, lösa specifika uppgifter, fördela sensoruppdrag och uppgifter inom förbandet, samt implementera högnivåstyrning. För närvarande gör bristen på uppgiftsanalyser att bara sensor styrning och adaptering av fysiologisk miljö är lämpliga tillämpningar för situationsanpassade system.