Rum för framtiden

Författare:

 • Hedberg Leif
 • Dreborg Karl Henrik
 • Finnveden Göran
 • Gullberg Anders
 • Höjer Mattias
 • Åkerman Jonas

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0854--SE

Sidor: 149

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • backcasting
 • uthållig
 • utveckling
 • energi
 • byggnader
 • backcasting
 • sustainable development
 • energy
 • buildings
 • Försvarsanalys

Sammanfattning

Projektet syftar till att söka nya och resurseffektiva lösningar på bebyggelsens energiförsörjning. En uthållig energianvändning och elanvändning i bebyggelse kan sökas i hur människors livsstil och beteende samspelar med hur byggnaderna kan utnyttjas och utrustas i en framtid. Analysen har inriktats på om en minskad energianvändning kan sökas i en effektivare användning av bebyggelse och därmed minskade krav på yta. Med backcastingmetoden har alternativa framtidsbilder för år 2050 utvecklats. Två alternativa utvecklingar som kan bidra till att öka effektiviteten i användning av byggnader identifieras. I den första bidrar IT till att bostadens roll ökar för såväl arbete som konsumtion. Bostaden kan därmed ersätta lokalytor för service och arbete. Utvecklingen möjliggör en glesare bebyggelse. Villaboendet ökar i städernas ytterområden och inflyttningen till städerna minskar. Detta alternativ ligger till grund för en framtidsbild som kallas för Gles. I den andra utvecklingen, som ligger till grund för alternativet Tät, bidrar en urban livsstil till att lokalernas roll i människornas liv ökar. Människor tillbringar en ökad del av sin tid i lokaler och behovet av bostadsytor minskar därmed. Inflyttningen till städer fortsätter att öka. Inom dessa utvecklas knutpunkter där grannskapet erbjuder ett rikt utbud av tjänster samt arbetsplatser i grannskapskontor.