NBC GIS - exemple på användning av GIS i NBC-tillämpningar

Författare:

 • Bergman Ronny
 • Burman Jan
 • Edlund Christina
 • Lidström Kenneth
 • Moberg Jan-Olov
 • Westman Sune

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0993--SE

Sidor: 19

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • NBC
 • GIS ArcView
 • tjänster
 • mätstrategier
 • radioekologi
 • Irak
 • services
 • measurements strategies
 • radioecology
 • Iraq

Sammanfattning

Metodiken att koppla samman och skapa nya verktyg och ny kompetens inom NBC-området i en GIS-miljö kallas NBC GIS. Den ger möjligheter till tydligare beskrivning och analys av effekter i situationer där hälso- eller miljöfarliga agens sprids i omgivningen. Huvudsyftet med rapporten är att analysera och exemplifiera uppbyggnaden av verktyg inom NBC GIS för beskrivning och studium av konsekvenser för hälsa och miljö såväl som samhällets sårbarhet relaterat till utsläpp av biologiska, kemiska eller radioaktiva ämnen. Rapporten ger också en bild av GIS-läget vid avdelningen. Tre exempleapplikationer har skapats. Det gäller i första fallet indikering i ett radioaktivt beläggningsfält samt tillförlitligheten i den beläggningsbild som indikeringsdata från definierade rutter ger. Det andra fallet visar prognoser rörande livsmedelsproduktionens förorening och sårbarhet på kort och lång sikt vid radioaktivt nedfall. Det tredje exemplet visar hur GIS använts för att, tillsammans med kartor, grafiskt presentera effekter av de N-, B-, C-händelser som tagits fram av FOI inom ramen för "Beredskap Irak".