Utvärdering av mikrovågskretsar för förenklade radarmottagare

Författare:

 • Gustafsson Andreas
 • Ferrer Isabel
 • Nilsson Tony
 • Samuelsson Carl
 • Alfredson Mattias
 • Malmqvist Robert

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0997--SE

Sidor: 33

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • styrbara aktiva rekursiva filter
 • spegelfrekvensundertryckande blandare
 • förenklad radarmottagare
 • mottagararkitektur
 • MMIC
 • nedblandningssteg
 • frekvenshoppande
 • tunable active recursive filter
 • image rejection mixer
 • down-converting stage
 • reduced complexity radar receiver agile

Sammanfattning

Under de senaste åren har det på FOI bedrivits forskning inriktad mot metoder för att förenkla dagens radarmottagare. En målsättning har varit att reducera antalet nedblandningssteg i mottagarna för frekvenshoppande radarer och därigenom reducera mottagarnas storlek, komplexitet och kostnad. En mottagare baserad på endast ett nedblandningssteg ställer kravet på mottagarens spegelfrekvensundertryckande filter att det är momentant smalbandigt samtidigt som det kan förflytta sig över hela den önskade radarbandbredden. Detta förutsätter ett styrbart filter. För att uppnå en tillräckligt hög undertryckning av oönskade störsignaler kan ett sådant filter kombineras med en spegelfrekvensundertryckande blandare. Den här rapporten behandlar bakgrunden för arbetet med förenklade mottagare. Exempel på framtagna lösningar presenteras. I kapitlet diskussion behandlas möjligheterna för våra idéer och ett förslag presenteras på hur en radarmottagare, baserad på en integrerad krets, lämpligen ska designas. Slutligen listas publikationer från FOI inom området.