Russia's tactical nuclear weapons. Part I: Background and policy issues

Författare:

  • Arbman Gunnar
  • Thornton Charles

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1057--SE

Sidor: 55

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • Ryssland
  • taktiska kärnvapen
  • ryska policydokument år 2000
  • utveckling av den taktiska kärnvapenarsenalen
  • Russia
  • tactical nuclear weapons
  • the Russian policy documents of 2000
  • tactical nuclear force developments

Sammanfattning

Föreliggande rapport är den första av två som behandlar Rysslands taktiska kärnvapen. En översikt baserad på öppna källor ges av förändringarna i den taktiska kärnvapenarsenalen sedan 1991. I rapporten diskuteras vidare frågor rörande den ryska policyn för landets taktiska kärnvapen. Analysen grundar sig främst på de tre styrande dokument som utgavs år 2000 beträffande den ryska utrikespolitiken, det nationella säkerhetskonceptet och den nya militärdoktrinen. Den hotbild man upplever i dagens Ryssland berörs, liksom konsekvenserna av ett fortsatt ryskt taktiskt kärnvapeninnehav för omvärlden. En viktig slutsats i rapporten är att Ryssland under överskådlig framtid sannolikt kommer att behålla stora delar av sin nuvarande taktiska kärnvapenarsenal. Orsakerna till detta står att finna i de långsiktiga, potentiella hot man i Ryssland ser såväl i väst (ett eventuellt fortsatt expansivt NATO) som i öst (en eventuell begynnande kinesisk expansion). Å andra sidan tror vi att dagens problematiska situation i och längs delar av landets södra gränsområden spelar en tämligen underordnad roll när man överväger det kommande behovet av taktiska kärnvapen. Detta kan dock komma att ändras om kärnvapenspridningen skulle omfatta Mellanöstern, samtidigt som de islamistiska anti-ryska stämningarna där förstärks.