Erfarenheter från besök i Demokratiska Republiken Kongo, 22-30 november, 2003

Författare:

 • Waleij Annica
 • Liljedahl Birgitta
 • Flyman Hans
 • Nyström Claes
 • Holmström Helena

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1152--SE

Sidor: 23

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • NBC-risker
 • miljörisker
 • hälsorisker
 • insatspersonal
 • Kongo
 • Kindu
 • rekognosering

Sammanfattning

Denna rapport redovisar erfarenheter från genomförda aktiviteter under resa till FK01, Demokratiska Republiken Kongo den 22-30 november, 2003. Syftet med resan till DR Kongo var att inom ramen för projektet "Demo NBC-ledningssystem" utveckla informationsunderlag och presentationsformer på strategisk, operativ och taktisk nivå vid NBC-händelser. Vidare avsågs att vidareutveckla metodik för hälso- och miljöriskbedömningar vid internationella operationer och att enligt förfrågningar stödja FK01 i miljörelaterade frågor. Några av de slutsatser som dragits utifrån resan är att uppdatering av miljö/hälsoriskinformation via FN under en mission i dagsläget inte sker i tillräcklig omfattning för svenska behov. Det är även tydligt att det finns en skillnad i FNS ambitioner att leva upp till sitt formella ansvar att tillhanda hålla tillräcklig hög (svensk) kvalitet på logistisk service och hur verkligheten ser ut. MOU-förhandlingen (Memorandum of Understanding) med FN inför en ny mission är därför utomordentligt viktig liksom tillgång till en egen miljö- och hälsoskyddskompetens (EHO) inom missionen. Rekognosering inför en ny mission kan bidra med viktig input ill MOU-förhandlingarna. För att utföra miljörekognosering och medicinsk informationsinhämtning i okända områden med gott resultat krävs dock dels en genomarbetad plan för genomförande, dels en bred kompetensbas. Konceptet med ett sammansatt EIHH & PHC-team (Environmental Industrial Health Hazards and Public Health Concerns) med kompetenser i form av läkare, veterinär, miljö- och hälsoskyddsinspektör samt vid behov NBC-kompetens vid rekognosering inför en ny mission bör utvärderas. Resultaten från MSI-studien - Modellering av B-händelse - kommer att inarbetas och tolkas inom ramen för projektet "Demo NBC ledningssystem". Avsnitten rörande metodutveckling kommer under 2004 att fördjupas i en metodrapport där de resonemang som lyfts fram i denna rapport utvecklas vidare.