Aspekter på värdering av tunga sjömålsvapens verkan

Författare:

 • Fast Linus

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1424--SE

Sidor: 20

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Vapen
 • verkan
 • sårbarhet
 • överlevnad
 • värdering
 • fartyg
 • weapon
 • weapons effects
 • vulnerability
 • survivability
 • assessment
 • ship

Sammanfattning

Föreliggande rapport avser att belysa möjligheter och begränsningar att värdera effekter av tunga sjömålsvapens verkan i fartyg. Väsentliga slutsatser i rapporten är: o Kontinuumdynamiska modeller för beräkning av vapeninducerade skrovstrukturresponser är direkt applicerbara och används redan idag inom sårbarhetsstudier av nya ytstridsfartyg o Dessa modeller kräver stora datorresurser, varför det ej ännu är görligt att simulera globala effekter i hela skrovstukturer. Vidare krävs vidareutveckling av modellerna, främst avseende kriterier för strukturell kollaps (brottmekanik) o Den svenska systemorienterade verkans- och sårbarhetsmodellen AVAL hanterar i stort sätt samtliga relevanta verkansformer (splitter, tryck etc.), med några viktiga undantag: utbredd stötverkan och degraderad skrovstyrka/skrovkollaps, orsakade av inombords explosioner I ett appendix presenteras förslag på hur man i AVAL, på kort och lång sikt, kan hantera degraderad skrovstyrka/skrovkollaps för värdering av nya internationella skyddskoncept för ökad överlevnadsförmåga: o Felträdsbaserad metod för värdering av degraderad skrovstyrka och resthållfasthet o Direkta hållfasthetsberäkningar, utgående från en beräkningsmodell för simuleringar av böjsvängningar orsakade av undervattensexplosioner