NBC-skydd för framtidens soldat : rapport från en förstudie om utformningen av framtida personliga andningsskydd och skyddskläder mot nukleära, biologiska och kemiska agens

Författare:

 • Carlquist Arnoldsson Kristina
 • Claesson Ola
 • Strömqvist Marianne
 • Danielsson Ulf

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1426--SE

Sidor: 57

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • NBC-skydd
 • personligt skydd
 • fysiskt skydd
 • framtidens soldat
 • NBC protection
 • individual protection equipment
 • physical protection
 • future soldier

Sammanfattning

Denna rapport beskriver en förstudie vars huvudsyfte varit att definiera villkoren för NBC-skyddet för framtidens soldat. I ett försök till helhetsgrepp analyseras de komponenter och parametrar som påverkar skyddet. Dagens hotbild, förändringen av Försvarsmakten och dess uppgifter, lägre toleransnivåer samt behov av lägre fysiologisk belastning leder till förändrade krav på den personliga skyddsutrustningen. Samtidigt får inte helheten gå förlorad och skyddet måste ses som en del av det totala skyddssystemet. Arbetet 2004-2007 föreslås koncentreras på områdena: -- Fortlöpande kontroll av marknaden för att veta var den teknologiska gränsen går. -- Deltagande i internationella samarbeten för att sprida risker och få/dela kompetens: - CBplus - Trilateralt samarbete CA/NL/S för att ta fram en prototypdräkt till år 2008. - CEPA - Europeiskt samarbete som syftar till att samordna krav, provningsmetoder och på europeisk basis ensa synen på det personliga skyddet. - membraner - Samarbete med DSTL, UK, som syftar till att ta fram ett effektivt semipermeabelt membran. -- Ta fram metoder för en relevant och detaljerad karaktärisering av material under olika betingelser och med dessa bygga upp en kunskapsbank om dagens skyddsmaterial. -- Teoretiskt utreda konsekvenserna på uthållighet av militärt inriktade arbetsmoment utförda i olika klimatzoner med olika typer av NBC-skydd.