Strålningsdiagramsyntes för konforma gruppantenner

Författare:

  • Pettersson Lars

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1477--SE

Sidor: 27

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • konforma antenner
  • diagramsyntes
  • alternerande projektionsmetoden
  • conformal antennas
  • pattern synthesis
  • alternating projection method

Sammanfattning

Strålningsdiagramsyntes består av att bestämma viktkoefficienter, till amplitud och fas, för elementsignalerna i en gruppantenn så att strålningsdiagrammet blir så lika, i någon viss mening, ett önskat resultat som möjligt. Här anses strålningens fas sakna betydelse vilket påverkar både de metoder som används och uppnåbara resultat. För konforma, dvs. icke plana, antenner där man inte kan utnyttja någon symmetri får numeriska metoder användas. Här diskuteras detta problem dels allmänt, dels speciellt metoden med "Alternerande projektioner" på mängderna av önskade diagram respektive realiserbara diagram. Denna metods applicering på en generell konform gruppantenn med full polaremetri beskrivs. Metoden har implementerats i ett Matlab-program och ett enkelt exempel redovisas.