Radiated emission limits to protect digital wireless communication systems

Författare:

 • Stenumgaard Peter

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1527--SE

Sidor: 31

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • digital trådlös kommunikation
 • strålad störning
 • emissionskrav
 • RMS-detektor
 • gränsvärden
 • bitfelssannolikhet
 • digital wireless communication
 • radiated disturbance
 • emission limit
 • RMS detector
 • limits
 • bit error probability

Sammanfattning

Existerande internationella gränsvärden för maximalt strålad oavsiktlig elektromagnetisk emission från elektronik är anpassade för att skydda analoga kommunikationstjänster. Det internationella standardiseringsarbetet för att utveckla dessa gränsvärden till att skydda digitala kommunikationstjänster har än så länge gått långsamt. En teknisk svårighet är att besluta sig för vilken mätdetektor som skall användas för att verifiera att givna gränsvärden uppfylls. Svårigheten har varit att finna en mätdetektor vars utslag är proportionell mot den störningspåverkan en störningssignal har på ett digitalt kommunikationssystem som utsätts för den uppmätta störningssignalen. Inom projektet VOLGA har Root-Mean-Square (RMS)detektorn föreslagits vilket väckt stort intresse inom det internationella standardiseringsorganet CISPR (International Special Committee on Radio Interference). Resultaten från VOLGA har därför inkorporerats i CISPR:s arbete inom området. För totalförsvaret är denna fråga väsentlig att lösa för att kunna handskas med emissionskrav på COTS (commercial off the shelf) som samlokaliseras med trådlösa digitala kommunikationssystem. I denna rapport har ett komplett förslag på gränsvärden tagits fram för RMS-detektorn. Detta har gjorts genom att ta hänsyn till ett antal moderna digitala kommunikationsstandarder samt genom att ta fram ett samlokaliseringsscenario där störande elektronik placerats i närheten av ett modernt digital kommunikationssystem. De framtagna gränsvärdena ligger nivåmässigt lägre än dagens befintliga gränsvärden för kommersiell elektronik men över de nivåer som gäller för militära emissionsstandarder.