Characterisation of crystallised FOX-7

Författare:

 • Kjellström Ann
 • Latypov Nikolaj
 • Eldsäter Carina
 • Eriksson Lars

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1551--SE

Sidor: 50

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • FOX-7
 • termisk stabilitet
 • termisk analys
 • kristallisation
 • struktur
 • röntgen diffraktion
 • DSC
 • TGA
 • FOX-7
 • thermal stability
 • thermal crystallisation
 • structure
 • XRD
 • DSC
 • TGA

Sammanfattning

FOX-7, 1,1-Diamino-2,2-dinitroetylen (C2H4N4O4) är ett nytt energetiskt material med låg känslighet och hög prestanda utvecklat vid FOI. Det produceras av Eurenco Bofors och kan köpas därifrån. Den här rapporten beskriver karaktärisering av kristalliserad FOX-7 och tyngpunkten har lagts vid de processer som sker vid fasövergångar. FOX-7 har kristalliserats från olika lösningsmedel och har sedan karaktäriserats med avseende på fasövergångar, viktsförluster, elementarsammansättning samt kristallstruktur. Ett guldfärgat icke-transparent material bildas vid upphettning av kristalliserad FOX-7 till ca 220°C. Elementaranalys tyder på att produkten innehåller FOX-7 molekyler. Röntgenstudier pekar mot en amorf struktur hos produkten. En långtidsstabilitetsstudie har också påbörjats med kristalliserat material. Prover har analyserats med jämna mellanrum och de prov som förvarats längts togs ut från förvaring efter 11 månader. Proven har förvarats vid rumstemperatur, vid 60°C och vid 80°C: Resultaten visar på en mycket god termisk stabilitet hos FOX-7.