Sanering av militära färgsystem under kontrollerade förhållanden - sanering med två olika saneringssystem - avdunstningsbeteende hos senapsgas och soman vid olika temperaturer

Författare:

 • Claesson Ola
 • Kristina Arnoldsson

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1566--SE

Sidor: 58

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Sanering
 • storskalig sanering
 • saneringsmedel
 • färgsystem
 • avdunstning
 • självsanering
 • kemiska stridsmedel
 • decontamination
 • large-scale decontamination
 • decontamination agent
 • paint system
 • evaporation
 • self-decontamination
 • chemical warfare agents

Sammanfattning

Undersökningen är en fortsättning på storskaliga saneringsförsök som utförts 1998-2000, och har utförts i två delar. I del 1 utfördes saneringsförsök på tre olika förgsystem. Färgplattor belades med soman och sanerades efter 3 timmar med antingen skum (CASCAD) eller emulsion (E 2000). Den totala saneringseffekten är i samtliga fall 100 %, även för enbart vattenavspolning. Kvarvarande mängd före sanering understeg 1 % av ursprunglig mängd, vilket gjorde att saneringseffekten beroende på saneringskemikalie inte gick att bestämma. Framtida försök av denna typ bör därför avgränsa frågeställningen och/eller anpassa försöksmetodiken. I del 2 undersöktes avdunstningsbeteendet hos senapsgas och soman på fyra färgsystem vid +30oC, +5oC och -12oC. Avdunstningshastigheten beror dels på fysikaliska egenskaper hos agens (flyktighet, smältpunkt) och dels på interaktionen med färgytan (droppens utbredning). Den inbördes effekten av parametrarna varierar beroende på temperaturen. Variationen i avdunstningshastighet beroende på agens, temperatur och färgsystem är stor och även inom samma färgsystem kan variationen vara betydande. Detta gör det omöjligt att använda avdunstning som definierad saneringsmetod.