Russia's tactical nuclear weapons. Part II: Technical issues and policy recommendations

Författare:

  • Arbman Gunnar
  • Thornton Charles

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1588--SE

Sidor: 78

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • Ryssland
  • taktiska kärnvapen
  • ledning och samband
  • kärnvapenförråd
  • Russia
  • tactical nuclear weapons
  • command and control
  • nuclear weapons storage site

Sammanfattning

Föreliggande rapport är den andra av två som behandlar Rysslands taktiska kärnvapen. Rapporten ger en tillbakablick över hur Sovjetunionen sannolikt hade tänkt använda sina taktiska kärnvapen. Nyligen publicerade doktriner och genomförda militärövningar analyseras i syfte att hitta ledtrådar till hur man i dagens Ryssland skulle kunna tänka sig använda sina (taktiska) kärnvapen. Kontroll- och ledningsfrågor uppmärksammas med särskild betoning på eventuell delegering av beslutsrätten att använda taktiska kärnvapen vid en större väpnad konflikt. Underhåll och nytillverkning av taktiska kärnvapen behandlas liksom skyddet vid transport och lagring. En slutsats är att säkerheten vid hantering, förvaring och transport av de taktiska kärnvapnen verkar vara större än många västliga bedömare anser vara fallet. En annan slutsats är att säkerheten trots detta kan förstärkas genom fortsatt centralisering - d.v.s. genom att antalet förråd och förvaringsplatser för stridsspetsarna ytterligare reduceras. Dessutom skulle sannolikt högsta ledningens kontroll och samband med underställda enheter påverkas i en gynnsam riktning av detta.