Survey of modulation classficiation methods for QAM signals

Författare:

  • Wikström Maria

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1616--SE

Sidor: 38

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • modulationsklassificering
  • QAM
  • modulation classification

Sammanfattning

Bestämning av modulationstypen hos en signal är ett snabbt framskridande forskningsområde med tillämpningar inom både civil kommunikation och militär signalspaning. Quadrature Amplitude Modulation (QAM) är en modulationstyp där både amplituden och fasen hos signalen varieras i enlighet med meddelandesignalen. Tack vare den bandbreddseffektivitet QAM erbjuder har användandet av denna modulationstyp ökat vilket aktualiserar behovet av metoder för att kunna klassificera QAM signaler. Denna rapport är resultatet av en litteraturstudie av existerande metoder för QAM-klassificering med utgångspunkt både från mönsterigenkänning och beslutsteori. Metoder baserade på högre ordningens statistik, neurala nätverk, wavelets och maximum-likelihood, presenteras och grundläggande fördelar och nackdelar identifieras. Generellt sett så har den tidigare forskningen på de föreslagna metoderna antagit ideala förhållanden, d.v.s. signaler mottagna i additivt Gaussiskt brus och perfekt återskapande av signalparametrar. Således krävs mer omfattande utvärderingar t.ex. robusthetsanalys av de föreslagna metoderna innan en praktisk implementering kan genomföras.