Finite element simulations of mine blast effects - a convergence study using GRALE2D

Författare:

  • Olovsson Lars
  • Sundel Tommie
  • Tjernberg Anders
  • Johansson Bo

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1703--SE

Sidor: 36

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • GRALE2D
  • stötvåg
  • konvergensstudie
  • GRALE2D
  • blast
  • convergence study

Sammanfattning

Detta arbete är en konvergensstudie med syftet att arbeta fram riktlinjer för axisymmetriska finita elementberäkningar med GRALE2D av effekten från detonerande minor. Den, mot en plan stel yta på avståndet 50 cm, reflekterade tryckpulsen har analyserats vid olika minstorlekar för såväl frilagda som nedgrävda laddningar. Modellens geometri och dimensioner valdes för att efterlikna en situation där ett fordon utsätts för en detonerande mina. Resultaten indikerar vissa problem att nå konvergens för reflekterat tryck nära symmetriaxeln. Detta är extra tydligt i de fall minan täckts med ett lager sand. För globala resultat och impulsintensiteter uppvisar dock programmet generellt sett en god konvergens. Rapporten avslutas med riktlinjer för val av elementstorlek vid olika laddningsstorlekar.