Lägesrapport: Underlag för framtagning av standard för gränshastighetsskjutningar

Författare:

  • Nilsson Martin

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1728--SE

Sidor: 45

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Gränshastighet
  • v50
  • statistiska metoder
  • ballistic limit
  • v50
  • statistic methods

Sammanfattning

Den hastighet då sannolikheten är 50% att en projektil perforerar ett givet mål kallas v50 och är ett mått som, kopplat till en ytvikt, används för att jämföra olika ballistiska skyddsmaterial. Det finns idag ett antal relevanta standarder, framförallt MIL-STD-662F, STANAG 2920, STANAG 4164 och TOP 2-2-710. Alla använder samma kriterium för att avgöra om projektilen har perforerat målet - v50BL(P). I denna rapport sammanfattas de krav som ska ställas och registreringar som ska göras enligt standarderna ovan. Fortsatt arbete bör inriktas på att bedöma konsekvenserna av de krav på mätningar och precision som ställs på skjutförsöken och att med analytiska metoder och simuleringar jämföra olika typer av v50BL(P)-mått och olika statistiska metoder.