Redovisning av forskningsresultat från delstudier om ETK

Författare:

 • Bemm Elisabeth
 • Andreasson Sten
 • Akyuz Mose
 • Hurtig Tomas
 • Larsson Anders

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1768--SE

Sidor: 34

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • ETK
 • plasmainitiering
 • CF-koncept
 • modellering av plasmagenerator
 • ETC
 • plasma initiation
 • CF-concept
 • modelling of plasma generator

Sammanfattning

I rapporten redovisas det arbete som genomförts vid FOI Vapen och skydd under 2005 inom olika ETK-delstudier. ETK-forskningen har under 2005 ominriktats mot elektrotermisk initiering (ETI) som närmar sig implementering i färdiga vapensystem och därmed förväntas ge färdiga tillämpningar i närtid. Parallellt med förberedelsearbetet för ETI-experiment har ett antal avslutande CF-experiment utförts. En redovisning av betydelsen av krutets transparens för CF experimenten samt en sammanfattning av forskningsresultaten hittills ges i denna rapport. Arbete har påbörjats med att bygga upp en experimentuppställning för att studera olika parametrars inverkan på plasmainitieringsförloppet. För att kunna ge lämpliga ingångsparametrar för plasmainitieringsexperimenten är det nödvändigt att kunna modellera hela plasmainitieringsförloppet. En datormodell för plasmageneratorn och initieringsförloppet byggs därför upp. Arbetet med både experimentuppställningen och plasmageneratormodellen redovisas i rapporten.