Internationell fredstida katastrofhantering. Försvarsmaktens möjligheter att stödja katastrofinsatser

Författare:

 • Asplund Maria
 • Olsson Marie

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1848--SE

Sidor: 49

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • katastrofer
 • naturkatastrofer
 • katastrofhantering
 • internationella insatser
 • FN
 • EU
 • Försvarsmakten
 • natural disasters
 • disaster management
 • international operations
 • Swedish Armed Forces
 • UN

Sammanfattning

Internationell fredstida katastrofhantering har aktualiserats ett flertal gånger under det gångna året. Dessa katastrofer kräver internationell hjälp. inte sällan med militärt stöd. Sysftet med den här underlagsrapporten är att ge en överblick av internationell fredstida katastrofhantering samt möjligheterna för Försvarsmakten att bidra till densamma. Rapporten beskriver hur internationell katastrofhantering inom ramen för FN och EU ser ut, vilka verktyg som finns till buds och vad man kan förvänta sig av en nära framtid. Genom att föra ett resonemang kring hur traditionella försvarsfrågor vävs samman med katastrofhantering i allmänhet och naturkatastrofer i synnerhet, hoppas vi att Försvarsmaktens roll ska kunna ses ur ett delvis nytt perspektiv.