Simulering av avlänkning av störvågor från tryckverkande minor - avlänkning mot stela ytor

Författare:

 • Tjernberg Anders

Publiceringsdatum: 2006-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1913--SE

Sidor: 24

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Avlänkning
 • stötvågor
 • impuls
 • Autodyn
 • minor
 • blast
 • deflection
 • impulse
 • Autodyn
 • mines

Sammanfattning

De simuleringar som utförts visar att avlänkning av stötvågor från mindetonationer är en effektiv skyddsmetod. För en v-formad bottenplåt med vinkeln 45° mot horisontalplanet kan till exempel den vertikala impulsen på fordonet minska med ca 62 % jämfört med en plan bottenplåt. Detta gäller under förutsättning att bottenplåten är tillräckligt tjock för att inte stora deformationer skall inträffa. Vidare visar simuleringarna att den maximala vertikala kraften på fordonet minskar ca 69 %. Detta ger även motsvarande minskning av fordonets globala maximala acceleration. Ett annat sätt att uttrycka saken är att ett fordon med v-formad bottenplåt med vinkeln 45° kan klara ca 3 gånger större laddningsvikt än ett med en plan bottenplåt, det vill säga impulsen är ungefär lika i dessa två fall. Nackdelen med en v-formad bottenplåt är att fordonets höjd ökar kraftigt och att utrymmet i den nedre delen av fordonet kan vara svårt att utnyttja. Simuleringar är även gjorda med plåtvinkeln 22.5°. Simuleringarna har visat att laddningens form eller placering inte har någon avgörande inverkan på möjligheten till avlänkning. För en osymmetriskt placerad laddning är till exempel minskningen av impulsen (avlänkningen) nästan lika stor som för en symmetriskt placerad laddning. Vidare har simuleringarna visat att om laddningen är nedgrävd eller ligger på marken så har inte heller detta någon större betydelse för möjligheten till avlänkning. De jämförelser som gjorts mellan simuleringar och analytiska beräkningar, baserade på empiriska experimentella samband, har visat på bra överensstämmelse.