Konceptuell modellering inom det svenska försvaret - DCMF

Författare:

 • Garcia Lozano Marianela
 • Mojtahed Vahid
 • Svan Pernilla
 • Andersson Birger
 • Kabilan Vandana

Publiceringsdatum: 2006-01-01

Rapportnummer: FOI-R--2115--SE

Sidor: 50

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Modellering och simulering
 • DCMF
 • konceptuell modellering
 • interoperabilitet
 • återanvändning
 • ontologi
 • ECA
 • UIMA
 • BOM
 • modelling and simulation
 • DCMF
 • conceptual modelling
 • interoperability
 • reuse
 • ontology
 • ECA
 • UIMA
 • BOM

Sammanfattning

Behovet av modellering och simulering (M&S) inom det svenska försvaret ökar och för att möta detta har FOI, på uppdrag av Försvarsmakten, tagit fram ett ramverk DCMF-Defence Conceptual Modelling Framework. DCMF handlar till stor del om att skapa en formell process för att ta fram konceptuella modeller av militära operationer, samt att specificera understödjande komponenter till denna process. I denna rapport ges en översiktlig presentation av ramverket främst med fokus på kundnytta och verksamhetsårets arbete. En självkritisk granskning visar bland annat på att det främst är de tidiga faserna i DCMF-processen som har studerats och utretts. Det är framförallt till de tidiga faserna som metodiker och verktyg tagits fram. Framtida arbete föreslås därför fokuseras på att bättre utreda de senare faserna i processen samt att förbättra och förfina DCMF-ramverket i sin helhet.