Erfarenhetshantering inom Försvarsmakten - med internationella insatser som fokus

Författare:

 • Löfstedt Robert
 • Rode Karlis

Publiceringsdatum: 2006-01-01

Rapportnummer: FOI-R--2181--SE

Sidor: 109

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Erfarenhetshantering
 • Knowledge Management
 • Lessons Learned
 • kunskapsöverföring
 • best practice
 • kunskapsdatabas
 • kompetensprofilering
 • instiutionellt minne
 • Heimdall
 • LLIMS
 • kodifiering
 • personifiering
 • Knowledge Management
 • Lessons Learned
 • knowledge transfer
 • best practice
 • knowledge database
 • competence profiling
 • institutional memory
 • Heimdall
 • LLIMS
 • codification
 • personification

Sammanfattning

Rapporten baseras på ett examensarbete skrivet av två studenter på Industriell Ekonomi, Kungliga Tekniska Högskolan. Examensarbetet syftar till att föreslå förbättringar avseende erfarenhetshanteringen inom internationella insatser. Arbetet har bedrivits på ett abduktivt sätt med stor växelverkan mellan teori och empiri. Slutsatserna bygger på ett stort antal samtal, riktade intervjuer, rapporter samt en omfattande litteraturstudie. Rapporten ger en kort bakgrund till Försvarsmaktens arbete med erfarenhetshantering, definierar och förklarar de begrepp som figurerar inom framförallt ämnesområdena lärande och Knowledge Management, drar paralleller till angränsande relevanta ämnesområden och kopplar teorier med varandra. Den presenterar även tidigare arbete inom erfarenhetshantering, beskriver den Lessons Learned-process som föreslagits av FOI samt presenterar konkreta förslag till vidare arbete. Författarna har använt sig av ett egenutvecklat ramverk för analys som utgår från att effektivt kunskapsarbete bygger på ett samspel mellan fyra hörnpelare, Organisation, IT, Kommunikation samt Kultur & Miljö. Den i rapporten beskrivna "ideala" LL-processen ser författarna på en övergripande nivå som ändamålsenlig och logisk men den måste få stöd i alla fyra hörnpelare. Författarna uppfattar Kultur & Miljö samt Organisation som de områden som minst stödjer erfarenhetshantering och ser därför störst potential för förbättringar inom dessa.