Studier sömn/vakenhet. Årsrapport 2006

Författare:

  • Gillberg Mats
  • Åkerstedt Torbjörn

Publiceringsdatum: 2006-01-01

Rapportnummer: FOI-R--2193--SE

Sidor: 9

Skriven på: Svenska

Sammanfattning

Arbete med simuleringsprogrammet SWP (Sleep-Wake Predictor). En ny detaljerad " Fältstudier kring sjövaktssystem som pågått under projektets gång. Sammanfattning nedan o Sömnighet och trötthet förekommer alltid nattetid och beror av den biologiska klockan. o Möjligheten till sömn beror också av den biologiska dygnsrytmen. Sömn på natten "går alltid bättre" än sömn på dagen. o Man kan inte snabbt ändra den biologiska rytmen! o Sömnbrist leder alltid till sömnighet/trötthet. 20-24 timmar utan sömn motsvarar prestationsförmågan i samband med rattfylleri! o Sammantaget betyder arbete på natten och efter kort sömn stora problem för prestation och säkerhet. o Vaktsystem (oavset t typ) är alltid förknippad med ökad sömnighet på natten. o Buller och sjögång stör sömnen. Rekommendationer o 4 om 4 systemet är (kanske) att rekommendera om arbetet ombord är fysiskt krävande (innefattar t ex sjögång), annars inte. o Plattvakter är ett sätt att ha system som är "rättvist" mellan vaktlag. o Ett alternativ till plattvakt är att förskjuta vaktbytestiderna med 3 timmar. Därigenom ges möjlighet till bättre sömn under natten för frivakten samt kortare exponering för trötthet under natten för aktiv vakt. o Rekommendationerna gäller för kortare uppdrag (upp till ca 7 dygn). Pågår vaktsystemet under längre tid bör man ha 3 vaktsystem (4 på - 8 av) eller ett 6om6 system (t ex ombord på ubåtar, där större besättning inte är möjlig). Sömnmiljön har i våra undersökningar störts av buller och sjögång. Detta bör uppmärksammas. o I möjligaste mån bör frivakterna kunna utnyttjas till sömn - och inte störas av andra uppgifter. o Fartyg och aktuell uppgift varierar. Vi tycker det att det åligger fartygschef (motsv) att inom ramen för detta anpassa vaktsystem och vilomönster med hänsyn taget till de biologiska förutsättningar för sömn och aktivitet som styr människan.