Att förstå Artificiell Intelligens genom Uppdragstaktik och Optimeringslära

Författare:

 • Petter Ögren

Publiceringsdatum: 2007-05-04

Rapportnummer: FOI-R--2262--SE

Sidor: 22

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Al
 • Artificiell Intelligens
 • optimeringslära
 • uppdragstaktik
 • neurala nätverk
 • genetiska algoritmer
 • konvexitet
 • komplexitet
 • UAV
 • UGV
 • robotar
 • autonomi

Sammanfattning

Artificiell Intelligens (AI) är benämningen på en blandad uppsättning algoritmer som allt oftare används i obemannade farkoster och andra komplexa moderna vapensystem. Tanken på intelligenta maskiner gör att dessa algoritmer gärna omgärdas av en aura av mystik och Hollywood-visioner. Det senare står i skarp kontrast till användares och beställares behov att kunna förstå systemens möjligheter och begränsningar. Syftet med denna rapport är att möjliggöra en konkret och avmystifierad bild av ett AI-system, med hjälp av optimeringslära och idéen bakom uppdragstaktik. Försvarsmaktens ledningsmetod, uppdragstaktik, har nämligen mycket gemensamt med grundtanken i teorin för automatiserat beslutsfattande, optimeringslära, och när vi ser AI-metoderna som optimeringsmetoder framträder både för- och nackdelar tydligt. För att konkretisera sambanden ovan föreslår vi fem frågor som man kan ställa leverantören av ett AI-system. Tolkningar av möjliga svar, samt motiveringar till frågorna presenteras i rapportens olika delar. Med hjälp av svaren på frågorna får man snabbt en översiktlig och objektiv bild av både styrkor och svagheter hos det aktuella systemet.