Re-identification of previously observed targets in EO/IR-data from UAV. A Survey

Författare:

  • K-G Stenborg

Publiceringsdatum: 2008-01-07

Rapportnummer: FOI-R--2335--SE

Sidor: 21

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • återigenkänning
  • återidentifiering
  • identifiering
  • målföljning
  • UAV

Sammanfattning

I denna rapport har vi undersökt olika metoder för att återigenkänna fordon från en UAV. Återigenkänningsmetoden skall inte förlita sig på att fordonen finns i någon måldatabas innan uppdragets början. Tanken är att en UAV som följer ett målfordon skall kunna temporärt avbryta följningen för att utföra ett annat uppdrag och sedan återkomma, detektera fordon och bland dem återigenkänna målet som tidigare spårades. Därefter kan UAVn fortsätta med att följa målfordonet. Det är detta återigenkänningssteg i scenariot som har varit ämnet för denna rapport. För att kunna återigenkänna målet måste vi samla särdrag för målet under följningsfasen. För att få återigenkänningen mer robust bör nya särdrag samlas in när de upptäcks eller uppstår. En bra återigenkänningsmetod bör kunna hantera förändringar i betraktningsvinkel, skala, ljusförhållanden och så vidare. Vi presenterar några angripssätt för objektidentifiering och undersöker ett par återigenkänningsmetoder av fordon från UAV som är utvecklades inom VIVIDprogrammet. I framtiden planerar vi att implementera en återigenkänningsalgoritm som använder en av VIVID-metoderna som grund men också införlivar andra identifieringssteg och metoder.