Att investera under osäkerhet - om betydelsen av forskning och utveckling

Författare:

  • Maria Hedvall

Publiceringsdatum: 2007-11-21

Rapportnummer: FOI-R--2340--SE

Sidor: 37

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • investeringskalkyl
  • risk
  • flexibilitet
  • FoU

Sammanfattning

Inom ramen för Försvarsmaktens satsning på Strategiska forskningskärnor har FOI fått i uppdrag att utveckla en investeringskalkyl som explicit beaktar osäkerheter. Sådana investeringskalkyler blir intressanta när stora irreveesibla investeringar görs. Då finns nämligen risk för att en omvärldsförändring inträffar som gör att den gjorda investeringen blir oanvändbar. Kärnfrågan blir då hur mycket mer en beslutsfattare kan vara villig att betala för att kunna anpassa en investering när omvärlden förändras. En organisation kan göra olika slags investeringar för att kunna anpassa sig till förändrade omvärldsvillkor. Den kan investera i forskning och utveckling (FoU), i utrustning som kan anpassas till olika situationer. Den kan också senarelägga en investering. I denna rapport ligger fokus på att beräkna om en investering i FoU (närmare bestämt kunskapsuppbyggnad) lönar sig eller inte. I detta syfte utnyttjas ett typfall, nämligen Försvarsmaktens investering i utvecklingen av Ledsyst (ett nytt ledningssystem). Det bör understrykas att detta typfall används som en inspirationskälla, inte för att bedöma om Försvarsmaktens satsning på Ledsyst lönar sig eller inte. Litteraturen om investeringar under osäkerhet - som är utgångspunkten för detta projekt - kretsar kring hur matematiska modeller ska konstrueras för att beskriva olika investeringsproblem. Rapportens bidrag är emellertid inget modellbidrag. Fokus ligger i stället på hur alternativet till en tänkt investering ska beskrivas och vilka utbetalningar som detta alternativ ger upphov till.